Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wzory dokumentów i instrukcje

 

Etap składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - wersja listopad 2012

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - wersja listopad 2014 r.

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - wersja kwiecień 2015 r.

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

 

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

 

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu

 

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu

 

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 

Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Oświadczenie Informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP

Oświadczenie o ujęciu aglomeracji w KPOŚK

Oświadczenie o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej

Oświadczenie o zachowaniu przez projekt zasady otwartego dostępu

Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ

Oświadczenie beneficjenta, iż projekt jest wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej o prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku

Oświadczenie o spójności/braku spójności zakresu prac budowlanych/remontowych/instalacyjnych/montażowych

Zestawienie tabelaryczne działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie

-----------------------------------

Etap podpisywania umowy o dofinansowanie/składania wniosku o płatność

Wzory umów o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - wersja maj 2015 r.

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy pożyczkowej

Wzór promesy leasingowej

Wzór pełnomocnictwa ogólnego

Oświadczenie o dostępie do środków

Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu i statusu przedsiębiorstwa

Wniosek Beneficjenta o płatność 

Załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność - wersja wrzesień 2014

Harmonogram płatności

Wzór opisu dokumentu księgowego

Prognoza wydatków dla projektów

Wzór weksla

Wzór deklaracji wekslowej – osoby prawne

Wzór deklaracji wekslowej – osoby fizyczne

Oświadczenie do deklaracji wekslowej dla osób fizycznych