Mojregion.eu - Mój region w Europie

Inne

Wytyczne w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 15.02.2017 r.)

Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (29.05.2013 r.) - Sprawozdanie roczne z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Wytyczne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 23.12.2014 r.)

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) (z 29.11.2011 r.)

Wytyczne dotyczące rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 (z 23.12.2014 r.)

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (maj 2011)

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (z 16.12.2009 r.)

Metodologia oceny kryteriów

Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 12)

------------------------------------------

Metodologia obliczania korekty

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 (kwiecień 2015)

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 (czerwiec 2013)

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 (maj 2012)

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 (sierpień 2010)

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 (czerwiec 2010) 

------------------------------------------

System oceny projektów

 

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 12.11.2014 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 02.07.2014 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 30.04.2014 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 29.01.2014 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 18.12.2013 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 3.07.2013 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 29.11.2011 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 17.08.2011 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 16.06.2011 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 24.02.2011 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 09.11.2010 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 21.09.2010 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 12.08.2010 r. (uchwała)

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013 z dnia 18.05.2010 r. (uchwała)