Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wytyczne Instytucji Zarządzającej

Wytyczne Instytucji Zarządzającej zamieszczone zostały w następujących zakładkach tematycznych:

- Studium wykonalności,

- Kwalifikowalność wydatków,

-Promocja,

-Inne.

W ostatniej zakładce znajdują się Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące m.in. kontroli projektów, udzielania zamówień, a także rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych.