Mojregion.eu - Mój region w Europie

Vademecum beneficjenta

"Vademecum beneficjenta" ma na celu pomoc potencjalnym beneficjentom we właściwym przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W przygotowanym obecnie Vademecum, przyszły wnioskodawca znajdzie informacje dotyczące m.in.:

– systemu wdrażania RPO WK-P 2007-2013,
– systemu naboru, oceny i wyboru projektów,
– kwalifikowalności kosztów w ramach projektu,
– wzorów wniosków,
– wzorów umów,
– wzorów studium wykonalności/ biznes planu,
– procedury odwoławczej,
– zasad promocji i informacji,
– zasad monitoringu, sprawozdawczości,
– zasad przekazywania płatności na rzecz beneficjentów,
– postępowania w przypadku nieprawidłowości,
– pomocy publicznej.

Vademecum beneficjenta - v.4 z 25.02.2010 r. ( - plik pdf, 1 MB)

-----------------------------------------

Vademecum beneficjenta - archiwum

Vademecum beneficjenta - v.3 z 1.06.2009 r. ( - plik pdf, 1,44 MB)

Vademecum beneficjenta - v.2 z 31.07.2008 r. ( - plik pdf, 0,9 MB)

Vademecum beneficjenta - v.1 z 03.06.2008 r. ( - plik pdf, 3,08 MB)