Mojregion.eu - Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - dokument wyrenegocjowany z KE

Regional Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2007-2013

W dniach 28 czerwca 2011 r., 10 sierpnia 2011 r., 11 października 2011 r. Instytucja Zarządzająca w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przedłożyła za pośrednictwem komputerowego systemu wymiany danych z Komisją wniosek w sprawie zmiany programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" w ramach pomocy wspólnotowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Kujawsko-Pomorskim w Polsce, przyjętego decyzją Komisji K(2007)5071 z dnia 10 października 2007, zmienioną decyzją K (2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r.

Wersja archiwalna RPO WK-P

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

Regional Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2007-2013 

Zmiany w zapisach RPO WK-P
W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nastąpiła konieczność dokonania zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dotyczących przepływów finansowych. Powyższe zmiany, traktowane jako zmiany techniczne, zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a następnie informacja o wprowadzonych zmianach została przesłana do Komisji Europejskiej.

UCHWAŁA NR 93 / 1659 /09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych

---------------------------------

Prognozy i analizy

Ocena szacunkowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (raport ex-ante) , suplement 

Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013