Mojregion.eu - Mój region w Europie

Trwałość RPO WK-P na lata 2007-2013

Trwałość RPO WK-P na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w dniu 15.03.2018 r., poprzez link wysyłany do Beneficjenta drogą mailową, udostępniony został formularz Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 za okres sprawozdawczy: rok 2017. Sprawozdanie należy wypełnić najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przypomina, iż obowiązek sprawozdawczy wynika z zapisów umowy o dofinansowanie projektu RPO WK-P odnoszących się do monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i audytu.

Sprawozdanie należy wypełnić na stronie, następnie nacisnąć przycisk  >>WYŚLIJ<< i obowiązkowo
>>EKSPORT DO PDF<< oraz >>ZAPISZ<<, wówczas sprawozdanie można wydrukować, a podpisaną i opieczętowaną wersję papierową  (wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danego projektu załącznikami) należy przekazać na adres:

Departament Wdrażania EFRR
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem: „TRWAŁOŚĆ RPO WK-P 2007-2013”

w nieprzekraczalnym terminie do 16.04.2018 r.

W kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z pracownikami Biura Analiz i Zachowania Trwałości Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR Departamentu Wdrażania EFRR, tj.:

1.      p. Agnieszką Kalka (a.kalka@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 517), która udziela informacji dot. Projektów w zakresie osi 1 i 2.

2.      p. Niną Wiśniewską (n.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 631), która udziela informacji dot. Projektów w zakresie osi 3,4 i 5.

3.      p. Moniką Pujer (m.pujer@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 913), która udziela informacji dot. Projektów w zakresie osi 5, 6, 7 i 8.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt z p.Waldemarem Glazińskim (w.glazinski@kujawsko-pomorskie.pl, tel. kom. 571 293 001).

UWAGA:

W celu zapoznania się z zakresem tematycznym formularza, poniżej zamieszczono wzór Formularza Sprawozdawczego, który ma wyłącznie funkcję poglądową pozwalającą na przygotowanie informacji niezbędnych do wypełnienia właściwego Formularza w wersji on-line. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z plikiem FAQ, w którym przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz najczęściej popełnianie błędy w trakcie wypełniania formularza Sprawozdania.