Mojregion.eu - Mój region w Europie

Trwałość RPO WK-P na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w dniu 15 marca 2019 r., poprzez link wysyłany do Beneficjenta drogą mailową, udostępniony zostanie formularz Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 za okres sprawozdawczy: rok 2018. Sprawozdanie należy wypełnić najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2019 r. i wysłać na niżej wskazany adres.


Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przypomina, iż obowiązek sprawozdawczy wynika z zapisów umowy o dofinansowanie projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P odnoszących się do monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i audytu.


Sprawozdanie należy wypełnić na stronie, następnie nacisnąć przycisk  >>WYŚLIJ<< i obowiązkowo >>EKSPORT DO PDF<< oraz >>ZAPISZ<<, wówczas sprawozdanie można wydrukować, a podpisaną i opieczętowaną wersję papierową  (wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danego projektu załącznikami) należy przekazać na adres:


Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem: „TRWAŁOŚĆ RPO WK-P 2007-2013”


w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019 r.


W kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z pracownikami Biura Analiz i Zachowania Trwałości, tj.:
p. Dariuszem Wojtasiem (  d.wojtas@kujawsko-pomorskie.pl , tel. 56 62 18 669, która udziela informacji dot. Projektów w zakresie osi 1 i 2.
p. Niną Wiśniewską (n.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 631), która udziela informacji dot. Projektów w zakresie osi 3,4 i 5.
p. Moniką Pujer (m.pujer@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 913), która udziela informacji dot. Projektów w zakresie osi 5, 6, 7 i 8.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt z p. Waldemarem Glazińskim (w.glazinski@kujawsko-pomorskie.pl, ).


UWAGA:


W celu zapoznania się z zakresem tematycznym formularza, poniżej zamieszczono wzór Formularza Sprawozdawczego, który ma wyłącznie funkcję poglądową pozwalającą na przygotowanie informacji niezbędnych do wypełnienia właściwego Formularza w wersji on-line. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z plikiem FAQ, w którym przedstawiono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz najczęściej popełnianie błędy w trakcie wypełniania formularza Sprawozdania.

Jednocześnie wypełniając obowiązki nałożone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1),informujemy, że Państwa dane osobowe znajdujące się w naszej bazie przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zadań wynikających z weryfikacji i kontroli sprawozdań z trwałości projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2014.