Mojregion.eu - Mój region w Europie

Nieprawidłowości i uchybienia

Mijają 22 miesiące od pierwszej kontroli wdrożenia projektu realizowanego w ramach RPO WK-P. Warto zatem podzielić się z Państwem doświadczeniem i wskazać powtarzające się najpoważniejsze nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w czasie kontroli we wszystkich obszarach, począwszy do udzielania zamówień publicznych czy też dokonywania zakupów, poprzez księgowanie - po promocję projektu. Warto również przybliżyć beneficjentom informacje o wynikach wstępnej analizy wyników dotychczas zrealizowanych przez Instytucje Audytową audytów operacji, z których wynika, że głównym źródłem nieprawidłowości i uchybień jest błędne stosowanie przez beneficjentów Prawa zamówień publicznych. Poniżej udostępniamy Państwu zagadnienia zindentyfikowne przez Komisję Europejską w ramach Planu Działań dla Polski, powtarzające się w perspektywie finansowej 2007-2013 wyrażone pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zestawienie szczegółowych przykładowych nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli projektów. Zestawienie to zawiera również nieprawidłowości stwierdzone przez audytorów Komisji Europejskiej, dla których podstawą prawną jest orzecznictwo ETS oraz zasady ogólne Traktatu WE. Nieprawidłowości nierzadko stanowią podstawę do nakładania korekt finansowych i zmniejszenia kwoty dofinansowania.

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w trakcie realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P

Kursy walut: