Mojregion.eu - Mój region w Europie

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 1. Słowniczek
 2. Czy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mogą w tym okresie programowania ubiegać się o dofinansowanie?
 3. Czy w ramach RPO można finansować farmy wiatrowe?
 4. Jestem inwestorem i planuje zainwestować w stację i hotel z zapleczem gastronomicznym. Mam problem z projektem i zainteresowaniem władz oraz zdobyciem funduszy unijnych
 5. Jesteśmy zainteresowani dofinansowaniem z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chcemy w 2008 roku poczynić inwestycje z zakresu uruchomienia kompleksu hotelowo-gastronomicznego. Zamierzamy zakupić taki obiekt lub pobudować go od podstaw na podstawie pr
 6. Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym uzyskać informację, w ramach której osi priorytetowej mógłbym uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów?
 7. Czy w ramach rewitalizacji miasta będą zobowiązane do podpisywania umów z projektodawcami z obszaru wsparcia wskazanymi w LPR?
 8. Jaki jest maksymalny termin złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wszystkich niezbędnych dokumentów (dokumentacji technicznych, pozwolenia na budowę, studium itp.) dla projektów kluczowych?
 9. Jestem mikroprzedsiębiorcą i chciałbym zrealizować projekt o charakterze inwestycyjnym. Z mojego rozeznania właściwym będzie działanie 5.2.1. Problem w tym, że inwestycja będzie realizowana w jednym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, ale wpis do
 10. Czy w ramach RPO WK-P mogą być dofinansowywane projekty polegające na budowie MEW (MEW = Mała Elektrownia Wodna) realizowane przez prywatne podmioty gospodarcze?
 11. Czy inwestycje w modernizację/remont obiektów o przeznaczeniu turystycznym mogą być dokonywane (są kwalifikowane) w przypadku kiedy te obiekty się dzierżawi (wnioskodawca jest dzierżawcą). Chodzi o długoterminową umowę dzierżawy.
 12. Jakie działania na obszarach wiejskich zaplanowano do finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim?
 13. Czy aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach osi 6 muszę prowadzić działalność w woj. kujawsko-pomorskim i jeżeli tak to jak długo? Planowana inwestycja będzie prowadzona na terenie tego województwa. Moje pytanie wynika z tego, że dopiero miesiąc temu zo
 14. W jakim trybie konkursowym (zamkniętym czy otwartym) będą przyjmowane wnioski na poddziałanie 5.2.2?
 15. Czy istnieje ogólny generator wniosków, który jest skierowany do wszystkich potencjalnych beneficjentów?
 16. Z dotychczas uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że firma, którą reprezentuję mogłaby uzyskać dofinansowanie do rozbudowy parku maszynowego (zatrudniamy około 700 osób) w ramach działania 5.2.2 RPO WK-P. Chciałabym się dowiedzieć co powinnam rozumie
 17. Czy w RPO WK-P będzie udzielane dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dotacje na start?
 18. W jaki sposób można sprawdzić jaki status ma przedsiębiorstwo? Jak liczy się próg zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa?
 19. Czy jest jakiekolwiek ograniczenie dotyczące kraju pochodzenia planowanych do zakupu środków trwałych? Czy muszą one pochodzić z UE?
 20. Czy w przypadku poddziałania 5.2.1 oraz 5.2.2 występuje pomoc publiczna?
 21. Czy w przypadku poddziałania 5.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa muszą stosować prawo zamówień publicznych zawsze czy tylko wtedy gdy spełnione są trzy warunki określone w ustawie łącznie? Jeśli np. otrzymam 70% refundacji (a więc ponad 50%) to czy bę
 22. Czy przedsiębiorców sektora MŚP wnioskujących o dotacje obowiązuje załączenie studium wykonalności czy biznes planu?
 23. W ramach nowej perspektywy chciałbym zakupić teren lub teren z budynkiem na którym postawiłbym hotel. Czy wnioskodawcą może być firma/spółka z o.o., która zostanie utworzona do końca roku z przekształcenia firmy, której właścicielem jest osoba fizyczna?
 24. Czy przedsiębiorca realizujący projekt polegający na zakupie środka trwałego, np. linii technologicznej do produkcji form (działanie 5.2) realizuje projekt generujący dochód czy powinien wpisać \'nie dotyczy\"?Jeśli jednak dotyczy to w jaki sposób to wy
 25. Pytanie dotyczy okresu realizacji projektu w przypadku leasingu operacyjnego.W ramach Poddziałania 5.2.1 jako mikroprzedsiębiorca planujemy zakupić - wziąć w leasing operacyjny maszynę/urządzenie. Termin rozpoczęcia leasingu (podpisania umowy): 01.2009; i
 26. Czy wystawienie faktury stanowi uznanie wydatku za poniesiony?
 27. Jak w formularzu wniosku należy ująć inne stawki podatku w przypadku realizacji projektu z zakresu Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów?
 28. Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo od 1996 roku na terenie wiejskim województwa kujawsko-pomorskiego. Zatrudniam 3 osoby. Pragnę zatrudnić pracownika serwisu do pracy w terenie. Czy istnieje możliwość skorzystania z pomocy finansowej na zakup samochodu służbo
 29. Od kiedy mogę zacząć prowadzić inwestycję, aby moje wydatki zostały uznane za kwalifikowane skoro konkursy z osi nr 6 przewidziane są na rok 2009. Czy wydatki które poniosę w 2007 i 2008 roku będą uznane za kwalifikowane?
 30. Czy poniższy przypadek stanowić będzie koszt kwalifikowalny? Jakie są metody weryfikacji kwalifikowalności takiego wydatku? Planujemy zakupić m.in.: pompę do podawania betonu na placu budowy (pompa będzie umiejscowiona na specjalnym podwoziu, którego pręd