Mojregion.eu - Mój region w Europie

Promocja projektu

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów jest zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W województwie kujawsko-pomorskim promocja projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, a także wizualizacja programu i projektów, oparte są o wymogi Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. W momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego beneficjenci zobowiązują się  do przestrzegania zasad dotyczących informacji i promocji. Zasady te szczegółowo określają poniższe dokumenty:

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce

Księga identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności

Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - wersja obowiązująca (27.06.2014 r.)

Wykaz zmian Planu komunikacji (27.06.2014 r.)

Załącznik do Planu komunikacji - Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P - wersja obowiązująca (15.01.2014 r.)

Wykaz zmian Wytycznych z zakresu promocji (15.01.2014 r.)

Kurs wymiany PLN/EURO, wg którego określa się wartość projektu

Poniżej znajdziesz zestawienia logotypów, wzory tablic (informacyjnych i pamiątkowych) oraz plakietek:

Logotypy

Wzory tablic informacyjnych

Wzory tablic pamiątkowych

Wzór plakietki informacyjnej

Archiwalne wersje Planu komunikacji i Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych
w ramach RPO WK-P:

Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjengo Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (15.01.2014)

Wykaz zmian Planu komunikacji (15.01.2014)

Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjengo Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (05.12.2012)

Wykaz zmian Planu komunikacji (05.12.2012)

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (05.12.2012)

Wykaz zmian Wytycznych z zakresu promocji (05.12.2012)

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (16.12.2009)

Wykaz zmian Wytycznych z zakresu promocji (16.12.2009)

Plan komunikacji Regionalnego Porgramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 + Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (23.12.2008)