Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wykaz projektów kluczowych

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 8/244/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r.

-------------------------------------------

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt 2 i 11 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140 poz. 984) Instytucje Zarządzające regionalnym programem operacyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2007-2013 zostały zobowiązane przez Ministra Rozwoju Regionalnego do sporządzenia indykatywnych wykazów indywidualnych projektów kluczowych.

Indykatywny wykaz projektów dla danego programu operacyjnego stanowi zestawienie projektów kluczowych, w tym projektów dużych, wyłonionych do realizacji w ramach tego programu w trybie indywidualnym, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Indywidualne projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa. Indykatywny charakter wykazów oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, będący odzwierciedleniem najlepszego stanu wiedzy o projekcie w momencie tworzenia wykazu. Wiążącego doprecyzowania informacji o projekcie dokonuje się na etapie zobowiązania się beneficjenta do przygotowania projektu w ramach umowy na przygotowanie (pre-umowy) oraz umowy o dofinansowanie projektu.

Nie wszystkie projekty zawarte w wykazie muszą być gotowe do realizacji na etapie jego tworzenia. Z uwagi na fakt, iż wykaz w sposób indykatywny pokazuje najważniejsze zamierzenia inwestycyjne w perspektywie 2007-2015, mogą znaleźć się w nim projekty znajdujące się na etapie koncepcyjnym, lecz których realizacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Projekty te muszą mieć jednakże realistyczne założenia, opierać się na wiarygodnych szacunkach kosztów i terminów realizacji oraz gotowości beneficjenta do podjęcia się ich przygotowania i realizacji. Umieszczenie projektu na liście jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. Projekty te nie podlegają procedurze konkursowej. Nie oznacza to jednak, iż projekt znajdujący się w wykazie uzyskuje dofinansowanie automatycznie. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Instytucja Zarządzająca wskazuje projekty indywidualne przeznaczone do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez odpowiedni komitet monitorujący. Tym samym Instytucja Zarządzająca dokonuje ostatecznego wyboru indywidualnych projektów kluczowych RPO

Instytucja Zarządzająca przedstawia wstępną propozycję wykazu projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego, która zostaje poddana procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem stron internetowych IZ, gdzie wykaz projektów zostaje umieszczony na okres co najmniej 30 dni celem zebrania uwag i opinii. Równolegle Instytucja Zarządzająca organizuje konferencje uzgodnieniowe obejmujące poszczególne sektory interwencji indywidualnych projektów kluczowych. Dodatkowo wykaz zostaje przedstawiony Konferencji określonej w art. 7 ww. Ustawy. Po przeprowadzeniu powyższych działań następuje ostateczna akceptacja wykazu przez zarząd województwa. Publikacja przyjętego wykazu następuje w formie obwieszczenia określonego w art. 28 ust 1a i 1b Ustawy.

Po opublikowaniu w formie określonego w art. 28 ust 1a Ustawy obwieszczenia ostatecznego wykazu indywidualnych projektów kluczowych IZ podpisuje z beneficjentem w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia listy projektów indywidualnych, umowę wstępną (zwaną dalej pre-umową), stanowiącą zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji.  W okresie między opublikowaniem wykazu w formie obwieszczenia a podpisaniem (pre-umowy) beneficjent nie jest zobowiązany do dodatkowego sporządzania lub dostarczania dokumentacji dla projektu znajdującego się w wykazie. W umowie na przygotowanie projektu do realizacji (pre-umowie) IZ określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego. Zawarcie i prawidłowe rozliczenie się przez beneficjenta z wykonania pre-umowy jest warunkiem niezbędnym dla podpisania umowy o dofinansowanie projektu i uzyskania dofinansowania projektu. Niepodpisanie pre-umowy skutkuje usunięciem projektu z wykazu.

Więcej informacji na temat umowy wstępnej, w tym m.in. podstawowe warunki pre-umowy, które indywidualny projekt musi spełnić w sposób łączny w celu uzyskania dofinansowania dla realizacji; sytuacje, w których nie dochodzi do podpisania umowy o dofinansowanie, a także w których IZ ma prawo odstąpić od realizacji pre-umowy  i zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie realizacji projektu zawierają:

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 

--------------------------------------

Archiwum

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 51/1337/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. (plik xls 354 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 29/974/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 40/1871/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r. (plik xls 354 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 39/1320/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014 r. (plik xls 354 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 13/376/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. (plik xls 354 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2013 r. (plik xls 347 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 27/1063/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. (plik xls 355 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 24/929/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. (plik xls 355 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 17/577/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. (plik xls 329 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 15/516/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. (plik xls 328 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 2/27/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. (plik xls 328 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 51/1627/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. (plik xls 322 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 25/791/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. (plik xls 326 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 39/654/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. (plik xls 329 KB).

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 84/1405/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2010 r. (plik xls 332 KB).

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 83/1336/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. (plik xls 337 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 72/1204/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2010 r. (plik xls 337 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 47/771/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. (plik xls 334 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 93/1649/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. (plik xls 334 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 69/1156/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2009 r. (plik xls 345 KB)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 21/248/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U.Woj. Kuj.-Pom. Nr 31 poz. 642 z 1.04.2009 r.)

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 zatwierdzony Uchwałą Nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r.Sample Image