Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłaszamy konkurs dla przedsiębiorców w ramach Działania 5.5 "Promocja i rozwój markowych produktów" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejny konkurs przewidziany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi: 1 761 316,46 Euro, co na dzień ogłoszenia naboru daje kwotę: 7 000 000 złotych. W ramach konkursu o wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, grupy kooperacyjne, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe związane z promocja i rozwojem markowych produktów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogłoszony właśnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.5 - Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego ma charakter otwarty.

Nowością i uproszczeniem w ramach konkursu 5.5 „Promocja i rozwój markowych produktów" dla przedsiębiorców jest realizacja konkursu w ramach Projektu własnego samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz pełna obsługa konkursu przez Biuro Produktu Markowego w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie projektu został uproszczony, obecnie liczy dziesięć stron i należy go wypełnić elektronicznie bez użycia generatora wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją konkursową, po czym rozpoczyna się etap oceny formalno-merytorycznej wniosku w całości dokonywany przez pracowników Biura Produktu Markowego. Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania, a następnie podpisuje umowy z wyłonionymi w ten sposób wnioskodawcami.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 15.11.2010 roku w sposób ciągły do osiągnięcia 130% alokacji środków finansowych przeznaczonych na dany konkurs, nie później jednak niż do 31.03.2011 r. , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od godziny 7.30 - 15.30, we wtorek od godziny 7.30 - 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00.

 

Załączniki:

1.      Ogłoszenie o konkursie

2.  Regulamin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 '    Regulamin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wersja poprawiona 08.11.2010 r. (poprawka związana z kwalifikowalnością wydatków i zmianą terminu rozpoczęcia naboru)

2 ''    Regulamin składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wersja poprawiona 17.02.2011 r. (poprawka związana z zmianą nazwy Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie projektu z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości na Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego, poprawka obowiązuje od 17.12.2010 r.)

3.      Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

3 '     Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (poprawka techniczna - usunięto problem z numeracją stron)

Z uwagi na pojawiające się pytania odnośnie błędów z numeracją stron we wniosku o dofinansowanie projektu informujemy, że Wnioskodawcy mogą poprawić numerację stron samodzielnie w programie Word bądź zmienić ręcznie, przekreślając niewłaściwe numery równocześnie wstawiając odpowiednie - taką korektę należy zaparafować.

4.      Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

5.      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

6.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

7.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (OBOWIąZUJąCY!!!)

8.      Wzór umowy o dofinansowanie projektu

8'.       Wzór umowy o dofinansowanie projektu (10.06.2011)

9.      Wzór wniosku o płatność

10.      Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

11.   Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO)

12.   Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

13.   Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013