Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Informacje dotyczące wniosku o płatność

 

W związku z wieloma pojawiającymi się pytaniami/wątpliwościami dotyczącymi etapu rozliczania wniosku o płatność Biuro Produktu Markowego informuje, iż wszelkie odpowiedzi nt. wyżej wymienionej kwestii będą udzielane w ramach konsultacji telefonicznych wyłącznie w godzinach 9:30 - 11:30.

 

Oznaczenia promocyjne

Szanowni Państwo
Poniżej oznaczenia promocyjne produktów i miejsc pracy zgodnie z podpisanym Załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie.

 

1. Oznaczenia znajdują się w formacie .cdr.

<oznaczenia>

2. Oznaczenia w formacie .pdf.

Tablica informacyjna

Stanowisko pracy

Impreza targowa

Znaczek produkty

3. Banery strony internetowe

tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Dzialanie 5.5/Dokumenty/baner_240x60.gif

tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Dzialanie 5.5/Dokumenty/baner_promocja_USLUG_240x60.gif

 

Szkolenie dla Beneficjentów z zakresu wniosku o płatność

szkolenie Bydgoszcz

 

Informujemy, iż Biuro Produktu Markowego zorganizowało szkolenia dla Beneficjentów projektu z zakresu sporządzania wniosków o płatność. 

Szkolenia odbyły się w dwóch największych miastach Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

w Bydgoszczy w dniu 20 września br. w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego;

w Toruniu w dniu 21 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

 

Wszystkim przybyłym Beneficjentom serdecznie dziękujemy za obecność, uwagę i trafne pytania.

 

Poniżej załączamy materiały ze szkolenia przydatne na etapie sporządzania wniosku o płatność:

1) Wniosek o płatność z komentarzami:

str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str.7, str. 8.

2) Prezentacja dotycząca Działania 5.5

 

Wzory dokumentów do umów o dofinansowanie

Szanowni Państwo

W sekcji Dokumenty do pobrania znajdą Państwo wzory dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

Zakończenie oceny projektów

Szanowni Państwo

Informujemy że w dniu 16.02.2011 r. Biuro Produktu Markowego zakończyło ocenę projektów.

W załączeniu przedstawiamy „Listę projektów ocenionych pozytywnie" zgodnie z §12 ust. 1 „Regulaminu konkursu...". Lista została zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego. Lista obejmuje projekty na kwotę 95% dostępnej alokacji. Pozostałe 5% alokacji pozostaje rezerwą z przeznaczeniem na procedurę odwoławczą zgodnie z §13 ust. 3 „Regulaminu konkursu...".

Wszyscy wnioskodawcy którzy złożyli projekty podlegające ocenie (pozycje 1-167 listy) otrzymają w najbliższych dniach pisemną informację o wynikach oceny.

Lista projektów ocenionych pozytywnie.

Zmiana Regulaminu konkursu

     W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zmianą Departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie  projektu „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości na Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego dokonano stosownych korekt w „Regulaminie składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach projektu własnego samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 5.5 Promocja I Rozwój Markowych Produktów". Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

     Zmieniona wersja obowiązuje od 17.12.2010 r.

     Zmienioną wersję Regulaminu można pobrać <tutaj>.

Uwaga osoby sporządzające skorygowane wersje wniosków

Przypominamy ze przy sporządzaniu skorygowanych wersji wniosków aplikacyjnych obowiązują zapisy „Regulaminu składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach projektu własnego samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 5 wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 5.5 promocja i rozwój markowych produktów” ze szczególnym uwzględnieniem §6 ust.4-19.

„Regulamin…” dostępny jest  <TUTAJ>.

Apelujemy, aby wnioskodawcy zwrócili szczególną uwagę na staranne wypełnienie wniosku i jego właściwe przygotowanie zwłaszcza w zakresie kompletności wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, w tym podpisów oraz pieczęci. Zgodnie z zapisami §11 ust. 5 „Regulaminu” możliwa jest jedynie jednokrotna poprawa błędów.

Miejscem składania skorygowanych wniosków o dofinansowanie jest Kancelaria Ogólna znajdująca się w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pok.  112A, I piętro.

Informacja o wnioskach złozonych w ramach konkursu

Szanowni Państwo

 

Poniżej publikujemy listę złożonych projektów w ramach konkursu Nr 1/2010/RP.III/5.5 przeprowadzonego w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: " Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

 

Wnioski złożone od nr 1-167 obejmują 130% alokacji przewidzianej na konkurs zgodnie z §6 ust .1 oraz §10 ust. 1 Regulaminu Konkursu.

Lista złożonych wniosków.

 

Informacja o zamknięciu naboru dla działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 roku o godz.15.30 zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 1/2010/RP.III/5.5 przeprowadzonego w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: ” Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z powodu przekroczenia 130% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs (§ 6 ust.1 Regulaminu składania wniosków o dofinansowanie projektu).


Wnioski o dofinansowanie projektów znajdujące się na liście z liczbą porządkową od 1 do 167 włącznie obejmują 130% alokacji przewidzianej na konkurs.


Lista projektów złożonych w konkursie zostanie opublikowana do 3 grudnia 2010 r.

Komunikat nt. promocji projektu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Wnioskodawców na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu, w zakresie katalogu kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem, w odniesieniu do poniższej kategorii:
„koszty działań informacyjno-promocyjnych pod warunkiem, że przekazywana jest informacja, iż projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej" informujemy, że obowiązek zamieszczenia informacji, iż projekt realizowany jest z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej nie dotyczy Wnioskodawców, którzy promowali produkt regionalny, lokalny bądź brali udział w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo - wystawienniczych jako uczestnik bądź wystawca, jeżeli działania te odbyły się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Sprostowanie

    Szanowni Państwo

   Informujemy, że konkurs nr 1/2010/RP.III/5.5 ogłoszony został w ramach projektu Własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dlatego też jego realizacja musi być zgodna z założeniami przedmiotowego projektu.

    Zgodnie z punktem C.1.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, zakres działań przewidzianych do realizacji…: „Przedmiotem ocenianych wniosków w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów będzie uczestnictwo przedsiębiorców, zrzeszeń przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozlicznych imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze kulturalnym, turystycznym czy też ekonomiczno-gospodarczym w czasie od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2011”.

    W związku z powyższym dokonano uszczegółowienia o powyższą informację Regulaminu składania Wniosków o dofinansowanie projektu w ramach projektu Własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§7 pkt 6 Regulaminu).

     Zmieniony regulamin jest dostępny w dziale "Ogłoszenie o konkursie".

Informacja na temat naboru wniosków

Szanowni Państwo

     Biorąc pod uwagę liczne prośby potencjalnych Beneficjentów projektów o przesunięcie terminu składania Wniosków o dofinansowanie projektu w związku z tym, że spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 5.5 "Promocja i rozwój markowych produktów" odbędą się w dniach 15 - 19 listopada br. przesuwamy termin rozpoczęcia naboru wniosków.


     Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 22.11. 2010 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 130% alokacji środków finansowych przeznaczonych na dany konkurs, nie później jednak niż do 31.03.2011r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od godziny 7.30 – 15.30, we wtorek od godziny 7.30 – 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00 Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1.

     W związku z powyższym dokonano korekty Regulaminu składania Wniosków o dofinansowanie projektu w ramach projektu Własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§6 pkt 1 Regulaminu).

Zmieniony regulamin jest dostępny w dziale "Ogłoszenie o konkursie".

Informacja nt. naboru wniosków

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, iż nabór wniosków w ramach Działania 5.5 „Promocja i rozwój markowych produktów" rozpocznie się dnia:

15 listopada br. (poniedziałek)

 


Wniosek o dofinansowanie projektu można składać na przedsięwzięcia realizowane w terminie:

po 1 stycznia 2010 - 31 marca 2011 (do końca tego terminu należy ponieść, opłacić wszelkie wydatki w ramach projektu) o wydatkach kwalifikowalnych po 1 stycznia 2007

 

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia dwóch kompletnych, jednobrzmiących, wypełnionych elektronicznie egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

oraz jednej wersji elektronicznej samego wniosku (wersja elektroniczna w pliku Word tożsama z drukowaną).

 

Kryteria kompletności wniosku:

 • wymagana ilość egzemplarzy wniosku - 2 egzemplarze (bądź 1 oryginał i kopia) + 1 wersja elektroniczna;
 • wersja papierowa i elektroniczna wniosku są ze sobą tożsame;
 • wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne;
 • wniosek zawiera wszystkie strony;
 • wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione;
 • wniosek jest opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy;
 • załączniki są zgodne z listą określoną we wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Lista niezbędnych załączników obejmuje:

 

 1. Zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej/ wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy oraz partnerów partycypujących w kosztach (tylko w przypadku, kiedy VAT stanowi koszt kwalifikowany dla Wnioskodawcy/Partnera).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienia lub innego dokumentu).

 

 

Region promuje marki

 

Dnia 2 listopada 2010 na łamach toruńskiego dodatku "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł traktujący o nowym konkursie w ramach Działania 5.5 "Promocja i rozwój markowych produktów". Do rozdysponowania jest nieporównywalnie większa pula w odniesieniu do poprzednich lat - aż 7 milionów złotych. Poziom dofinansowania to 85% wartości projektu - najwyższy z możliwych do osiągnięcia ze środków unijnych.

 

 

 

 

Całość artykułu tutaj

 

Ogłaszamy konkurs dla przedsiębiorców w ramach Działania 5.5 "Promocja i rozwój markowych produktów" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejny konkurs przewidziany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi: 1 761 316,46 Euro, co na dzień ogłoszenia naboru daje kwotę: 7 000 000 złotych. W ramach konkursu o wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, grupy kooperacyjne, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe związane z promocja i rozwojem markowych produktów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogłoszony właśnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.5 - Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego ma charakter otwarty.

Nowością i uproszczeniem w ramach konkursu 5.5 „Promocja i rozwój markowych produktów" dla przedsiębiorców jest realizacja konkursu w ramach Projektu własnego samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego" oraz pełna obsługa konkursu przez Biuro Produktu Markowego w Departamencie Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie projektu został uproszczony, obecnie liczy dziesięć stron i należy go wypełnić elektronicznie bez użycia generatora wniosków.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją konkursową, po czym rozpoczyna się etap oceny formalno-merytorycznej wniosku w całości dokonywany przez pracowników Biura Produktu Markowego. Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania, a następnie podpisuje umowy z wyłonionymi w ten sposób wnioskodawcami.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 15.11.2010 roku w sposób ciągły do osiągnięcia 130% alokacji środków finansowych przeznaczonych na dany konkurs, nie później jednak niż do 31.03.2011 r. , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od godziny 7.30 - 15.30, we wtorek od godziny 7.30 - 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00.

Więcej informacji na ten temat tutaj