Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wsparcie udzielane przedsiębiorstwom podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

- wsparcie udzielane jest przez państwo wyłącznie przy zastosowaniu środków państwowych (środki publiczne),

- pomoc musi stanowić dla przedsiębiorstwa korzyść ekonomiczną (korzyść ekonomiczna),

- pomoc państwa musi wpływać na równowagę pomiędzy niektórymi przedsiębiorstwami, a ich konkurentami (selektywność),

- pomoc musi mieć potencjalny wpływ na konkurencję i wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi (wpływ na wymianę handlowa i konkurencję).

Zapisy zawarte w art. 87 ust. 1 wykluczają możliwość udzielania pomocy publicznej, jako niezgodnej ze wspólnym rynkiem. Istnieją jednakże odstępstwa od tego zakazu i są one wyszczególnione w ust. 2 i 3 wspomnianego artykułu.

Więcej o zasadach udzielania pomocy publicznej i jej rodzajach w opracowaniu:

Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa - Vademecum (lipiec 2008)

 

Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca pomocy publicznej: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/czym_jest_pomoc_publiczna/strony/pomocpubliczna.aspx