Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ocena oddziaływania na środowisko

Nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji przedsięwzięć

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Celem rozporządzenia jest dostosowanie kwestii dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięć do wymogów Dyrektywy rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40).

 

Nowe rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. Wprowadza ono zmiany dotyczące przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Modyfikacje te polegają m.in. na ustanowieniu innych, niż dotychczas obowiązujące, progów i kryteriów podczas kwalifikowania przedsięwzięć.

 

Do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rekultywacja składowisk a przeprowadzanie OOŚ - stanowisko Komisji Europejskiej

W związku z ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2010 r. konkursem w ramach Działania 2.2 „Gospodarka odpadami” i wątpliwościami dotyczącymi kwestii przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów dotyczących inwestycji w zakresie rekultywacji składowisk, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że na mocy Dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (tzw. dyrektywa OOŚ) w przypadku:

- instalacji do unieszkodliwiania odpadów stosowanych w składowaniu odpadów niebezpiecznych (przedsięwzięcia z załącznika I dyrektywy) – należy przeprowadzić pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko;

- rekultywacji wszystkich pozostałych składowisk (przedsięwzięcia z załącznika II dyrektywy) – należy przeprowadzić tzw. procedurę screeningu lub też, jeśli okaże się, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tej sprawie wraz z oficjalną interpretacją Komisji Europejskiej dotyczącej zastosowania Dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne do rekultywacji składowisk do pobrania tutaj.