Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dokumenty, zalecenia, wytyczne

Wytyczne OOŚ

Wytyczne dotyczą przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Celem ich jest:

- pomoc dla beneficjentów w zakresie wskazania kluczowych elementów postępowania OOŚ i przygotowanie dokumentacji środowiskowej wymaganej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu,

- ograniczenie ryzyka błędów w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mogących skutkować zagrożeniem dla przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P.

 

Link do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (z dnia 3 czerwca 2008 r. oraz 5 maja 2009 r.): http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx

---------------------------


Prognozy i oświadczenia

Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

Oświadczenie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013 

---------------------------


Akty prawne

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko...(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)  (nieobowiązujące)

Dyrektywa SOOŚ 

Dyrektywa OOŚ 

Dyrektywa Siedliskowa 

Dyrektywa Ptasia 

-----------------------------


Natura 2000

Obszary Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim: http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/.

Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 (wytyczne Komisji Europejskiej)

Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy "siedliskowej" 92/43/EWG 

Natura 2000 - pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

---------------------------


 

Zalecenia i interpretacje

Zalecenia MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko "dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE 

----------------------------


 

Artykuły i publikacje

Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Decyzje dotyczące środowiska-warunki dobrych konsultacji społecznych 

----------------------------


Linki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/oos/strony/ocena_oddzialywania_na_srodowisko.aspx

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

http://www.gdos.gov.pl

Komisja Europejska - strona dla przedsiębiorców

 http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/index_pl.htm