Mojregion.eu - Mój region w Europie

beneficjenci

                  

                  DZIAŁANIE

           TYP BENEFICJENTA

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Działanie 1.1.

Infrastruktura drogowa

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki i stowarzyszenia jst.
 3. Jednostki organizacyjne jst. realizujące zadania w zakresie dróg.

 

Działanie 1.2.

Infrastruktura transportu publicznego

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
 4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu transportu.

 

Działanie 1.3.

Infrastruktura kolejowa

 1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i porozumienia.
 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
 3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 4. Przedsiębiorstwa posiadające licencje na kolejowe regionalne przewozy pasażerskie.

 

Działanie 1.4.

Infrastruktura portu lotniczego

Port lotniczy w Bydgoszczy.

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Działanie 2.1.

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.
 2. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
 4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 5. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst. lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

 

Działanie 2.2.

Gospodarka odpadami

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w zakresie zadań własnych jst. w gospodarce odpadami.
 3. PGL Lasy Państwowe i inne jednostki zarządzające otwartymi przestrzeniami publicznymi (tylko w charakterze partnerów dla schematu gmin).

 

Działanie 2.3.

Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia.
 2. Jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
 4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu zaopatrzenia w ciepło.
 5. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały.
 6. Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym szkoły wyższe i instytucje kultury.
 7. Organizacje pozarządowe.
 8. Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

 

Działanie 2.4.

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.
 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
 3. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmiotywykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
 4. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu terytorialnego.
 5. Administracja rządowa.
 6. Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w tym szkoły wyższe.
 7. Organizacje pozarządowe.
 8. Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

 

Działanie 2.5.

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

 1. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, w zakresie zadań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia.
 3. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy.
 5. Jednostki państwowej straży pożarnej.

 

Działanie 2.6.

Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia.
 2. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
 3. Jednostki sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi.
 4. Organizacje pozarządowe.
 5. Ośrodki edukacji ekologicznej.

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 3.1.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki i stowarzyszenia jst.
 3. Szkoły wyższe i ich porozumienia.
 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły (wszystkich poziomów nauczania) i placówki (np. przedszkola).
 5. Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
 7. Administracja rządowa.
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.

 

Działanie 3.2.

Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki i stowarzyszenia jst.
 3. Jednostki organizacyjne jst.
 4. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, tzn. posiadające podpisaną umowę z NFZ, dla których organem założycielskim jest jst., bądź spółka prawa handlowego w której jst. posiadają udziały.
 5. Jednostki pomocy społecznej, posiadające osobowość prawną lub dla których podmiotem tworzącym są jst.
 6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze posiadające osobowość prawną lub dla których podmiotem tworzącym są jst.
 7. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność statutową w obszarze pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz ochrony zdrowia w ramach działalności prowadzonej w publicznym systemie ochrony zdrowia, tzn. w ramach umowy z NFZ).
 9. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, tzn. posiadające podpisaną umowę z NFZ, dla których organem założycielskim jest publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zgodnie z odstępstwem dopuszczalnym od Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

 

Działanie 3.3.

Rozwój infrastruktury kultury

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki i stowarzyszenia jst.
 3. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
 4. Państwowe lub samorządowe instytucje kultury.
 5. Szkoły wyższe.
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące działalność statutową w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.

Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Działanie 4.1.

Rozwój infrastruktury ICT

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
 2. Spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Administracja rządowa.
 4. Szkoły wyższe.
 5. Jednostki naukowe.
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
 7. Instytucje kultury.
 8. Zakłady opieki zdrowotnej w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 9. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 10. Organizacje pozarządowe.
 11. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 12. Lokalni przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący budowę lub rozbudowę regionalnych/lokalnych sieci szerokopasmowych na obszarach poza zainteresowaniem innych operatorów (obszary wykluczenia cyfrowego).

 

Działanie 4.2.

Rozwój usług i aplikacji dla ludności

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
 3. Administracja rządowa.
 4. Szkoły wyższe.
 5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
 6. Instytucje kultury.
 7. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
 8. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 10. Organizacje pozarządowe.
 11. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo kujawskopomorskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny, Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, realizujące zadania na podstawie odrębnej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

 

Działanie 4.3.

Rozwój komercyjnych e-usług

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie 5.1.

Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Do wsparcia projektów związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby) związanych z usługami świadczonymi przez instytucje otoczenia biznesu kwalifikują się instytucje otoczenia biznesu, które:
 • zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
 • są samorządową osobą prawną oraz
 • posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednostki samorządu terytorialnego.

Związki podmiotów opisanych w powyżej, reprezentowane przez liderów.

Do wsparcia na powiększenie funduszu kwalifikują się fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, jako osoby prawne:

 • powołane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (w tym spółki prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), które uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz,
 • instytucje wspomagające tworzenie, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstw, które utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz, które prowadzą działalność min. 12 miesięcy z zastrzeżeniem, iż o wsparcie mogą ubiegać się podmioty działające krócej niż 12 miesięcy, jednakże warunek prowadzenia działalności min. 12 miesięcy musi spełniać przynajmniej jeden z udziałowców danego funduszu pożyczkowego lub funduszu poręczeń kredytowych, prowadzący działalność w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń kredytowych; zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości; posiadają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wsparcia na utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym alokującym w sposób zwrotny środki w instrumenty inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 uprawnione są

 • bank krajowy,
 • instytucja finansowa,
 • instytucja kredytowa,

rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 7 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm)

 

Działanie 5.2.

Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

 

 

Podziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

 

 

Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.

 

Działanie 5.3.

Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

Małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy, z wyłączeniem:

 • przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz
 • przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie na projekty, które nie dotyczą podstawowego procesu produkcyjnego (świadczenia usług) danego przedsiębiorstwa związanego z ochroną środowiska oraz przetwarzaniem, sortowaniem i utylizacją odpadów.

 

Działanie 5.4.

Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

 1. Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne.
 2. Jednostki sfery B+RT.
 3. Sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe (w tym CZT i CD).
 4. Instytucje Otoczenia Biznesu o charakterze non profit działające w sferze współpracy gospodarki i nauki (np. klastry, parki technologiczne).
 5. Przedsiębiorcy mający siedzibę i działający na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, funkcjonujący min 12 m-cy.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego.

 

Działanie 5.5.

Promocja i rozwój markowych produktów

Mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, funkcjonujące min. 12 miesięcy z wyłączeniem:

 • przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz
 • przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych powyżej przedsiębiorstw).

Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych.

Organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania.

 

Działanie 5.6.

Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (w tym spółki prawa handlowego, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego).
 4. Instytucje otoczenia biznesu o charakterze non-profit świadczące usługi dla przedsiębiorców.

Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Działanie 6.1.

Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki i stowarzyszenia jst.
 3. PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
 4. Parki krajobrazowe.
 5. Organizacje pozarządowe.
 6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne związków wyznaniowych.

 

Działanie 6.2

Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Kościoły i związki wyznaniowe.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Podmioty prowadzące szpitale uzdrowiskowe (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Działanie 7.1

Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

 1. Jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Administracja rządowa.
 4. Szkoły wyższe.
 5. Instytucje kultury.
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
 7. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie zdrowia.
 8. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 9. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały.
 10. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
 11. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 12. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS.
 13. Przedsiębiorstwa105 mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Działanie 7.2

Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych

 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialne.
 3. Administracja rządowa.
 4. Szkoły wyższe.
 5. Instytucje kultury.
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
 7. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie zdrowia.
 8. Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego).
 9. Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 10. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania zajmujące się walką z bezdomnością, mieszkaniami chronionymi.
 11. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 12. Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

Działanie 8.1

Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Działanie 8.2

Działania informacyjne i promocyjne

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego