Mojregion.eu - Mój region w Europie

O programie

tl_files/TMP/ProgramRegionalny_Unia.jpgZa realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program zawiera: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podsumowaną analizą SWOT, informację o wsparciu finansowym zewnętrznym dla województwa, w tym ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, strategię rozwoju regionu oraz osie priorytetowe, plan finansowy i system wdrażania programu.

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.
Cele szczegółowe programu to:

  1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów.
  2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu.
  3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców.
    Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie priorytetowe.


Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Opis Osi 1     Aktualne konkursy     Wyniki Konkursów

Celem osi priorytetowej jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego.

Działania w ramach osi
1.1. Infrastruktura drogowa
1.2. Infrastruktura transportu publicznego
1.3. Infrastruktura kolejowa
1.4. Infrastruktura portu lotniczego


Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Opis Osi 1     Aktualne konkursy     Wyniki Konkursów

Celem osi priorytetowej jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Działania w ramach osi
2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
2.2. Gospodarka odpadami
2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych


Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Celami osi są:
-poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury), w tym dla osób niepełnosprawnych,
-ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Działania w ramach osi
3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
3.3. Rozwój infrastruktury kultury


Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Głównym celem osi priorytetowej jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizację celów szczegółowych:
-zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji, usług internetowych, usług multimedialnych,
-stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Działania w ramach osi
4.1. Rozwój infrastruktury ICT
4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
4.3. Rozwój komercyjnych e-usług


Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Celem osi priorytetowej jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia.

Działania w ramach osi
5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu
5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
5.5. Promocja i rozwój markowych produktów
5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje


Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Celem osi priorytetowej jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki.

Działania w ramach osi
6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze
6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych


Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Opis Osi 1     Aktualne konkursy     Wyniki Konkursów

Celem osi priorytetowej jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych.

Działania w ramach osi
7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych


Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

Celem głównym osi jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnienie pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym monitoringu i kontroli.

Działania w ramach osi
8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
8.2. Działania informacyjne i promocyjne

Oświadczenie w sprawie OOŚ

Herb Woj. kuj.-pom.

Dnia 27 września 2007 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał Oświadczenie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Obowiązek składania Oświadczenia wynika z art.9 Dyrektywy nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Zobacz oświadczenie (plik pdf)