Mojregion.eu - Mój region w Europie

SOOŚ

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działając zgodnie z art. 48 oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w RPO WK-P na lata 2007-2013 do następujących organów:

-        Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

-        Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

Poniżej znajdują się kopie odpowiedzi na przesłany wniosek.

Kopia odpowiedzi Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy na wniosek IZ RPO WK-P w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Kopia odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na wniosek IZ RPO WK-P w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Kopia  uzupełnienia odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na wniosek IZ RPO WK-P w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoW związku z wyrażeniem zgody przez organy właściwe w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, na odstąpienie od procedury oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku......, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Informacja IZ RPO WK-P o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Szczegółowa informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Przejdź do komunikatu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej