Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekty zmian dokumentu

Wersja ostateczna

Projekt zmian RPO WK-P na 2007-2013 przekazany do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2007 dnia 11 października 2011 r. został przyjęty Decyzją Komisji nr K (2011) 8611 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007)5071 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013" w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Kujawsko-Pomorskim w Polsce.

Tym samym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 70/1519/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniającą Uchwałę nr 70/892/07 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 23 października 2007 r.

Zgodnie  z  art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzja stała się skuteczna z dniem otrzymania notyfikacji przez państwo członkowskie, tj. z dniem 29 listopada 2011 r.  

Wersja 3

12 września 2011 r., Komisja Europejska poprzez system SFC2007 przesłała komentarz do propozycji zmian, w którym poprosiła o szersze wyjaśnienie dla zmian kilku wskaźników, w stosunku do których dokonano znacznych obniżeń wartości. Ponadto poproszono o uzupełnienie decyzji Instytucji Zarządzającej odnośnie dodatkowych środków przeznaczonych na inwestycje drogowe, wyjaśnienie i uzupełnienie dostarczonych informacji w zakresie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii wydanej przez RDOŚ, dodanie do treści Programu mapy przedstawiającej lokalizację terenów inwestycyjnych, powstałych dzięki wsparciu z RPO WK-P oraz dodanie uaktualnionej mapy inwestycji drogowych.

Zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej zweryfikowano i uzupełniono informacje na temat zmian wartości 6 wskaźników, opierając się m.in. o dane pochodzące z monitoringu realizacji poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ze statystyki publicznej, a także wykorzystując zapisy strategicznych opracowań na temat stanu rozwoju województwa kujawsko pomorskiego .

Ponadto w przygotowanej przez IZ kolejnej wersji modyfikacji programu znalazły się wszystkie wyjaśnienia i uzupełnienia o które KE poprosiła we wrześniu.

W konsekwencji dnia 5 października 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 59/1225/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uzasadnienia zmian.  

Dnia 11 października 2011 r. przesłana została informacja do członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P odnośnie wprowadzonych zmian do zapisów Programu, a następnie ponownie przekazano dokumenty do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2007, celem ich dalszej weryfikacji.

Wersja 2

Dnia 6 lipca 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P otrzymała odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie modyfikacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W związku z tym, podjęte zostały dalsze prace nad zmianami programu.

Przeanalizowane i przyjęte zostały uwagi dotyczące alokacji dodatkowego budżetu z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego. Dnia 13 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 47/829/11 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dokonano korekty, polegającej na rezygnacji z przeznaczania środków z dostosowania technicznego w łącznej kwocie 6 589 228 euro na kategorię 58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego i 59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej i przeznaczenie jej na kategorię 23 - Drogi regionalne.

Zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej zweryfikowano i uzupełniono informacje na temat zmian wartości wskaźników - szczególnie dla tych, których wartość zmieniła się o ponad 20%.

W konsekwencji dnia 27 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 49/910/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uzasadnienia zmian. W powyższych dokumentach dokonano zmian w tabelach finansowych (konsekwencja przesunięcia dodatkowych środków pomiędzy kategoriami interwencji) oraz w przypadku 6 wskaźników zmieniono ich wartość docelową.

Dnia 4 sierpnia 2011 r. przesłana została informacja do członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P odnośnie wprowadzonych zmian do zapisów Programu.

Natomiast dnia 9 sierpnia 2011 r. ponownie przekazano dokumenty do Komisji Europejskiej poprzez system SFC, celem ich konsultacji wewnątrz  serwisów KE, a następnie podjęcia decyzji o przyjęciu zmian w RPO WK-P.

Wersja 1

Projekt zmian RPO WK-P na 2007-2013 został przygotowany zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w trybie „rejestruj zmiany". Do dokumentu zostało utworzone Uzasadnienie, zawierające informacje odnośnie zmian w treści RPO WK-P, w tym na temat kierunków i wysokości rozdysponowania dodatkowych środków, pozyskanych z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego, które alokowane zostały do konkretnych kategorii interwencji.

Zgodnie z przyjętą procedurą, po zatwierdzeniu projektu zmian w programie przez Komitet Monitorujący oraz Zarząd Województwa, dokument wraz z załącznikami dnia 28 lutego 2011r. został przekazany do IK RPO w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego do zaopiniowania.

 

Uwagi i sugestie przesłane przez Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego posłużyły do modyfikacji projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, który ponownie został przyjęty przez Zarząd Województwa, a następnie przez Komitet Monitorujący w dniu 28 kwietnia 2011 r. Powyższe zmiany dotyczą w szczególności ponownego zweryfikowania wartości wskaźników oraz doprecyzowania uzasadnień zmian dla wskaźników programowych, przeredagowania tabel finansowych, w związku z rozszerzeniem kategorii interwencji zasilanych środkami z KRW (dodano kategorię interwencji nr 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) oraz dodania nowego rozdziału odnośnie przeglądu i renegocjacji programu.

Przed ostatecznym przekazaniem dokumentacji do Komisji Europejskiej przygotowano tłumaczenie  dokumentów na język angielski oraz wprowadzono zmiany o charakterze techniczno-uszczegóławiającym zapisy aktualizowanego dokumentu. Dnia 16.06.2011 r. Zarząd Województwa przyjął projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Uzasadnieniem zmian. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami zostały wysłane do Komisji Europejskiej poprzez system SFC w dniu 28.06.2011 r.