Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje społeczne

Zmiany wprowadzane do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 poddane zostały konsultacjom społecznym, które trwały od 14 do 23 lutego 2011 r.

Forma konsultacji:

  • Konsultacje społeczne były prowadzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie otwartych spotkań, w terminie od 14 do 21 lutego 2011 r. W konsultacjach mogły brać udział samorządy pięciu największych miast, 19 powiatów ziemskich oraz wszystkich gmin z terenu województwa, a także zainteresowane środowiska i indywidualne osoby.
  • Konsultacje społeczne prowadzone poprzez stronę internetową www.mojregion.eu, w terminie od 14 do 21 lutego 2011 r. Na formularzu zamieszczonym na stronie, każdy mógł przesłać swoje sugestie i uwagi do zmian w zapisach Programu (więcej informacji tutaj)
  • Otwarty Komitet Monitorujący, który miał miejsce w Toruniu w dniu 23 lutego 2011 r. - spotkanie szerokiego grona środowisk samorządowych, naukowych, społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz głównych aktorów regionalnych i lokalnych. (więcej informacji tutaj

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne  projektu zmian w RPO WK-P zakończyły się podjęciem przez Zarząd Województwa stosownej uchwały, w której znajduje się odniesienie do zgłoszonych uwag i postulatów.