Mojregion.eu - Mój region w Europie

Informacje ogólne

Zmiany w RPO WK-P zaakceptowane przez Komisję Europejską

Procedura renegocjacyjna zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z Komisją Europejska zakończyła się powodzeniem. Komisja Europejska podjęła decyzję w tej sprawie dnia 28 listopada 2011 r., a nowa wersja programu stosowana jest od 29 listopada 2011 r. Dzięki temu budżet  RPO WK-P zasilony zostanie dodatkowymi środkami w łącznej kwocie 45 049 301 euro (środki pochodzą z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. Dostosowania Technicznego (KRW/DT).

Zmieniony Program dla województwa kujawsko-pomorskiego był jednym z pierwszych regionalnych programów operacyjnych, w stosunku do którego Komisja Europejska podjęła decyzję.

Obowiazująca wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 znajduje się tutaj.

Proces renegocjacji

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. państwa członkowskie lub KE uprawnione są do przeprowadzenia przeglądu programu operacyjnego, przyjętego decyzją KE.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonując zapisy Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., opracowała projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P), stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r., a zatwierdzonego Decyzją nr K(2007) 5071 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 10 października 2007r.

Głównymi przesłankami do wprowadzenia zmian w programie były:

  • dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego, pozyskane do budżetu RPO WK-P;
  • dotychczasowe zmiany indykatywnego podziału środków wg kategorii interwencji;
  • stan zaawansowania realizacji programu, w tym poziom osiągnięcia wskaźników programowych;
  • dotychczas wprowadzone zmiany w katalogu beneficjentów, które uzyskały pozytywną opinię KE lub IK RPO.

Proces renegocjacji programu przebiegał zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013 z dnia 1 września 2008 r.

Za koordynację przeglądu i renegocjacji wszystkich programów operacyjnych odpowiadało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Za merytoryczne przygotowanie przeglądu i renegocjacji RPO WK-P z Komisją Europejską odpowiedzialna była IZ RPO, która działała w uzgodnieniu z Instytucją Koordynującą RPO.