Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dodatkowe środki

W perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach budżetów programów operacyjnych zostały rozdzielone środki wspólnotowe pochodzące z:

1. Krajowej rezerwy wykonania - w wysokości 36 432 854 euro

2. Dostosowania technicznego - w wysokości 8 616 447 euro

Propozycja podziału dodatkowych środków dla RPO WK-P na lata 2007 - 2013 została przedstawiona w załączniku do Uchwały nr 10/126/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2011 r., następnie została poddana konsultacjom społecznym i w konsekwencji Zarząd Województwa dnia 24 lutego 2011 r. podjął uchwałę nr 13/172/11 w sprawie podziału dodatkowych środków.

W wyniku przeprowadzonej analizy na poziomie IZ RPO do wybranego obszaru wsparcia z zakresu społeczeństwa informacyjnego dodana została kategoria interwencji 13, pozwalająca na realizację zadań dotyczących e-usług dla obywateli (Uchwała nr 24/383/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r.).

Zatwierdzone obszary wsparcia zostały uwzględnione w zmianach zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zostały przesłane do Komisji Europejskiej w dniu 28 czerwca 2011 r.  Odpowiedź Komisji dnia 6.07.2011 r. w tej sprawie zainicjowała dalsze prace nad modyfikacją zapisów.  Dnia 13 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 47/829/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków pozyskanych z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dokonano korekty, polegającej na rezygnacji z przeznaczania środków z dostosowania technicznego w łącznej kwocie 6 589 228 euro na kategorię 58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego i 59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej i przeznaczenie jej na kategorię 23 - Drogi regionalne.

W rezultacie poszczególne kwoty dotyczą zwiększenia środków na wparcie następujących  kategorii interwencji:

- 08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwach - kwota 6 757 395 euro (środki z KRW).

- 10 - infrastruktura ICT (w tym sieci szerokopasmowe) - kwota 4 504 930 euro oraz kategoria 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) - kwota 4 955 423 euro (środki z KRW).

- 23 - Drogi regionalne/lokalne -  kwota 26 804 334 euro (w tym 20 215 106 euro z KRW oraz 6 589 228 euro z dostosowania technicznego).

- 75 - Infrastruktura systemu oświaty - kwota 2 027 219 euro (środki z DT).

Środki pochodzące z KRW i dostosowania technicznego powinny być przeznaczane na projekty wybierane w trybie konkursowym.

Uchwała nr 10/126/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 10.02.2011

Uchwala nr 13/172/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 24.02.2011

Uchwala nr 24/383/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 07.04.2011

Uchwala nr 47/829/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 13.07.2011