Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zasady naboru

Eksperci powoływani są na okres 3 lat przez  Instytucję Zarządzającą RPO WK-P - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze Uchwały Zarządu, na podstawie trzech odrębnych list kandydatów zgłoszonych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Eksperci są niezależnym ogniwem w systemie oceny projektów, działającym przy Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem ekspertów  jest merytoryczno-techniczna ocena projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Każdy projekt przekazany do oceny merytorycznej oceniany jest przez dwóch ekspertów:

1)      eksperta z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku - pracownik Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki podległej,

2)      eksperta ds. oceny finansowo-ekonomicznej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały powołuje także niezależnych biegłych (eksperci ds. oceny technicznej), którzy przygotowują merytoryczną opinię na temat ocenianego projektu. Niezależny biegły przygotowuje opinię na wniosek co najmniej jednego eksperta. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO ma prawo skierować do zaopiniowania przez biegłych, w ramach określonych kryteriów, wszystkie projekty przekazane do oceny merytorycznej w ramach danego konkursu.

Uchwała Nr 47/1610/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 47/1610/14 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 27/1065/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 27/1065/13 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 14/450/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 14/450/13 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 13/292/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/292/12 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 62/1305/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr 62/1305/11 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 13/173/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/173/11 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 91/1604/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 91/1604/11 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 81/1319/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 81/1319/10 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 32/442/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 32/442/10 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 21/279/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/279/10 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 7/80/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 7/80/10 Regulamin Pracy zespołów oceniających

Uchwała Nr 2/6/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 2/6/10 Regulamin Pracy zespołów oceniających

—————————————————————————————————————————————————————————————————

W związku z badaniem ewaluacyjnym pod nazwą „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P”  Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na podstawie przedstawionych przez wykonawców rekomendacji podjęła decyzję o modyfikacji sposobu merytorycznej oceny projektów przez ekspertów. Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy dla ekspertów. W związku z przyjęciem nowego Regulaminu Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wprowadziła zamiast pojęcia Komisja Konkursowa pojęcie  Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Komisja  Konkursowa powoływana jest na okres 3 lat przez  Instytucję Zarządzającą RPO WK-P - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze Uchwały Zarządu, na podstawie trzech odrębnych list kandydatów zgłoszonych przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Komisja Konkursowa  jest niezależnym ogniwem w systemie oceny projektów, działającym przy Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadaniem Komisji Konkursowej  jest merytoryczno-techniczna ocena projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwała Nr 52/831/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2009 r.

Załącznik do Uchwały Nr 52/831/09 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 41/562/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009 r.

Załącznik do Uchwały Nr 41/562/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała Nr 92/1158/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr 92/1158/08 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 57/757/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2008 r.

Uchwała Nr 57/747/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 57/747/08 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 38/455/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2008 r.

Załącznik nr 1 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 11/106/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 12 lutego 2008 r.

Załącznik nr 1 - Tryb wyboru kandydatów do Krajowej Listy Ekspertów