Mojregion.eu - Mój region w Europie

Strategia Lizbońska i Europa 2020

Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są jednym z instrumentów realizacji wyzwań, jakie przed państwami członkowskimi postawiła odnowiona Strategia Lizbońska.

 

Strategia Lizbońska stanowiła plan działań przyjęty przez przywódców krajów Unii Europejskiej podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000r. Jej celem było zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej, stworzenie gospodarki opartej na wiedzy, zagwaran­towanie wzrostu konkurencyjności oraz poziomu zatrudnienia w UE, zapewnienie spójności społecznej oraz dbałość o zrównoważony rozwój i ekologię. Przyczyną opracowania założeń strategii była pogłębiająca się różnica rozwojowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią, a krajami członkowskimi oraz sprostanie wyzwaniom stojącym przed Unią związanym z rosnącą konkurencją innych krajów, m.in. Chin oraz Indii.

 

Po kilku latach funkcjonowania Strategii Lizbońskiej dostrzeżono niewystarczające efekty wdrażania jej celów i odnowiono jej postanowienia. Zgodnie z obowiązującymi zapisami, państwa UE zostały zobligowane do przygotowania Krajowych Programów Reform (KPR), tj. programów realizacji celów Strategii na poziomie narodowym. Zawężono również listę celów Strategii do dwóch głównych: osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz trwałego wzrostu zatrudnienia. Aby je osiągnąć każde z państw członkowskich przygotowała KPR, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających efektywną realizację założeń Strategii Lizbońskiej poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów legislacyjno-instytucjonalnych. Ponadto „materialne” urzeczywistnienie strategii powinno się dokonać poprzez realizację działań zawartych w programach operacyjnych (wdrażanie funduszy europejskich), zapisanych w Narodowej Strategii Spójności (NSS). Programy operacyjne z kolei zawierają działania pro-lizbońskie spójne z rekomendacjami zawartymi w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.

 

W odniesieniu do Polski za najważniejsze działania prowadzące do pomyślnego spełnienia założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej uznano:

  • reformę sektora badań publicznych, która pozwoli na zwiększenie efektywności inwestycji w wiedzę i innowacje oraz na podniesienie jakości B+R,
  • stworzenie przyjaznego otoczenia instytucjonalno-legislacyjnego i finansowego dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia potencjału konkurencyjności i generowania innowacji zwłaszcza przez MŚP,
  • stworzenie nowoczesnego systemu transportowego i energetycznego stanowiącego spójny element europejskich sieci infrastrukturalnych,
  • modernizację systemów edukacji i kształcenia zawodowego, tak aby systemy te były zdolne do antycypacyjnej i elastycznej adaptacji do zmieniających się potrzeb i podaży na rynku pracy oraz, aby przyczyniły się do zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu przez całe życie,
  • reformę publicznych służb zatrudnienia, której efektem końcowym będzie wdrożenie efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, ukierunkowanych na bezrobotnych, szczególnie wśród młodzieży i osób starszych.

Kryzys zniweczył wyniki wielu lat postępu gospodarczego i społecznego oraz odsłonił strukturalne słabości europejskiej gospodarki. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian, w czerwcu 2010r. Rada Europejska przyjęła nową Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020. Zastąpi ona Strategię Lizbońską. Strategia ma na celu przyspieszenie wyjścia z kryzysu gospodarczego i zapobieżenie podobnemu kryzysowi w przyszłości, a także stworzenie podstaw zrównoważonego rozwoju, który sprzyja gospodarce opartej na wiedzy i innowacji, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jednym z założeń Strategii jest również ulepszenie istniejącego w Europie modelu socjalnego, a przede wszystkim zapobieganie wyłączeniu społecznemu poprzez zwiększenie zatrudnienia i walkę z ubóstwem.

 

Nowa Strategia pokazuje kierunek, w którym UE powinna zmierzać. Zauważa, że Europa może odnieść sukces, jeśli będzie działać wspólnie, jako Unia. Strategia wskazuje pięć celów UE na rok 2020, które nadadzą kierunek całemu procesowi i zostaną przełożone na cele krajowe. Obejmują one zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energię, edukację oraz walkę z ubóstwem. Europa 2020 ma zapewnić wyjście z kryzysu, sprawić, że gospodarka UE stanie się inteligentna i zrównoważona, będzie sprzyjać włączeniu społecznemu, będzie się mogła pochwalić wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i wydajności oraz większą spójnością społeczną. Europa 2020 to wizja społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 służy osiąganiu celów polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. Strategia programu jest w pełni spójna z założeniami rozwoju przyjętymi w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, celami Narodowej Strategii Spójności, a także z celami Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, z priorytetami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 oraz  celami odnowionej Strategii Lizbońskiej i obecnie Strategii Europa 2020.

 

Źródło:

  1. http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/E47981D8B0655EA1C125711D003CDD1D/$file/strategia_lisbonska.pdf
  2. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007r.)
  4. Komisja Europejska, Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010r.