Mojregion.eu - Mój region w Europie

Sprawozdania z realizacji RPO WK-P

Zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Instytucje Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO) są zobowiązane do stałego monitorowania postępów programu, które obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji programu operacyjnego z uwzględnieniem działań/grup operacji, osi priorytetowych, w postaci danych liczbowych, finansowych w tym wskaźników rzeczowych i finansowych. Sprawozdawczość realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu. IZ RPO zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji programu w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego MRR/H/4(2)05/2008 w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 roku. Sprawozdania okresowe przekazywane są do wiadomości Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO) oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) w terminie do 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdania roczne przekazywane są do zaopiniowania IK RPO, do wiadomości IPOC w terminie do 140 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie końcowe przekazane zostanie do zaopiniowania IK RPO, do wiadomości IPOC w terminie do 31 stycznia 2017. Ponadto sprawozdanie roczne i końcowe przekazywane jest do Komisji Europejskiej za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych SFC 2007.

Do pobrania:

 

Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WK-P na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za rok 2014

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2014 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2013 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2013 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2012 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2012 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2012 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2011 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2011 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2009 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2009 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2008 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2007 r.