Mojregion.eu - Mój region w Europie

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli

Do Zarządu Województwa, w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, zgodnie z art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy określenie systemu realizacji programu operacyjnego. W celu wykonywania tych obowiązków Instytucja Zarządzająca sporządza Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli sporządzany na poziomie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P określa w szczególności organizację i procedury wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu w tym Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Audytowej.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WK-P (15.10.2014 r.)