Mojregion.eu - Mój region w Europie

Kontrakt wojewódzki

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz.712 z późn. zm.) kontrakt wojewódzki jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów.

Kontrakt wojewódzki zawiera przede wszystkim zasady udzielania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – środków na realizację regionalnych programów operacyjnych, a także zobowiązania finansowe strony rządowej oraz strony samorządowej. Ponadto w Kontrakcie zawarte są postanowienia w zakresie nadzoru Ministra Rozwoju Regionalnego nad prawidłowością wykorzystania środków przez samorząd oraz postanowienia dotyczące zadań Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie koordynacji regionalnych programów operacyjnych.

Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego jest podstawą do rozpoczęcia procedury przekazywania samorządom województw środków finansowych na realizację regionalnych programów operacyjnych.

Kontrakt wojewódzki 2007-2013

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5

Aneks 6

Aneks 7

Aneks 8

Aneks 9