Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wynik konsultacji społecznych uzupełnienia wykazu projektów kluczowych

informacja

Projekt uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 zakładał wpisanie do wykazu projektu  „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza".

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag na temat nowego projektu kluczowego. Opinie mogły być nadsyłane w formie wypełnionego kwestionariusza udziału w konsultacjach, dostępnego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konsultacjach nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia dotycząca ww. projektu.

Zgodnie z zapisem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, odnoszącym się do możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych realizowanych w ramach programów operacyjnych, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podjęła decyzję o uzupełnieniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013 o projekty będące przedmiotem zakończonych konsultacji. Zaktualizowany Wykaz, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa, zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.

Opublikowano: 2010-09-13 przez Małgorzata Chojnacka ostatnia aktualizacja: 2010-09-13

Wróć