Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje społeczne uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013

sample image

8 września 2010 roku, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uzupełnienia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje potrwają do 27 września 2009 roku.

Zgodnie z zapisem Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych,  odnoszącym się do możliwości aktualizacji listy projektów indywidualnych realizowanych w ramach programów operacyjnych, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podjęła decyzję o aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P 2007-2013. Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje swym zakresem wpisanie na listę 1 nowej propozycji przedsięwzięcia.

Wszystkie propozycje uzupełnienia wykazu, muszą zostać poddane konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie zaproponowanych do uzupełnienia Wykazu nowych projektów.


Do 27 września 2010 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące nowej propozycji projektowej.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Zgłaszane uwagi należy przesyłać w wersji elektronicznej, w formacie .doc, na adres m.sienkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl lub w wersji drukowanej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, kancelaria urzędu - pokój 112A, w godzinach urzędowania.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sposób inny niż wyżej przestawiony zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucja Zarządzająca przedstawi propozycję uzupełnienia Wykazu uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Akceptacja końcowa oznacza, że wykaz stanowiący załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zostanie uzupełniony o projekt, które zyskaja pozytywną rekomendację społeczną.

 

Pytania prosimy kierować na adres m.sienkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

 

ZAPRASZAMY !

Opublikowano: 2010-09-08 przez Małgorzata Chojnacka ostatnia aktualizacja: 2010-09-08

Wróć