Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozpoczynamy konsultacje społeczne RPO

konsultacje

Trwają prace nad zaprogramowaniem interwencji funduszy unijnych w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020 w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1600/13 z dnia 30.10.2013 r. przyjął drugą wersję projektu K-P RPO 2014-2020, który jako program dwufunduszowy, łączący interwencje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w swym założeniu ma przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz do realizacji celów europejskich wyznaczonych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego Rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Kolejnym etapem programowania K-P RPO na lata 2014-2020 jest przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu wraz z Prognozą Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

W dniu 7 listopada 2013 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbędzie się konferencja otwierająca cykl spotkań poświeconych konsultacjom społecznym projektu K-P RPO 2014-2020. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i edukacyjnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Agenda konferencji do pobrania tutaj.

K-P RPO 2014-2020 zostaje poddany konsultacjom społecznym w terminie od 7 listopada 2013 r. do  7 grudnia 2013 r. W ramach konsultacji, na terenie województwa, zorganizowany zostanie cykl spotkań konsultacyjnych zgodnie z planem konsultacji. Agenda spotkań do pobrania tutaj.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w dyskusji nad kształtem K-P RPO 2014-2020. Okazją do zabrania głosu odnośnie zapisów i rozwiązań zaproponowanych w projekcie K-P RPO 2014-2020 będą spotkania konsultacyjne. Z uwagi na fakt, iż liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na dane spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl. Lista zgłoszeń zostanie zamknięta na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

Uwagi i wnioski do projektu Programu oraz Prognozy SOOŚ można składać od 7 listopada 2013 r. do 7 grudnia 2013 r., na specjalnym formularzu konsultacji społecznych, drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl, w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub ustnie do protokołu w trakcie spotkań konsultacyjnych.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Proces konsultacji zostanie zakończony konferencją prasową podsumowującą konsultacje społeczne w dniu 17 grudnia 2013 r. w Patio na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

Projekt Programu oraz Prognoza SOOŚ dostępna jest na stronie internetowej www.mojregion.eu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz do wglądu w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 312.

Tekst  projektu K-P RPO 2014-2020

Tekst Prognozy SOOŚ

Osoby do kontaktu:      
Dagmara Wend, telefon 56 62 18 713, d.wend@kujawsko-pomorskie.pl – kwestie organizacyjne;

Anna Sikora, telefon 56 62 18 639, a.sikora@kujawsko-pomorskie.pl – kwestie merytoryczne dot. K-P RPO 2014-2020;

Monika Orzechowska, telefon 56 62 18 705, m.orzechowska@kujawsko-pomorskie.pl – kwestie merytoryczne dot. Prognozy SOOŚ.

Opublikowano: 2013-11-07 przez Dagmara Zandecka ostatnia aktualizacja: 2013-11-07

Wróć