Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje społeczne Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Informacja

Informujemy, że w dniu 22 marca 2011 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje potrwają do 5 kwietnia 2011 roku.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotowych Wytycznych.

Do 5 kwietnia 2011 r. włącznie czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące nowej propozycji projektowej.

Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (17.03.2011r.)

Zmiany w przedmiotowym dokumencie dotyczą:

- doprecyzowania zapisów dotyczących wyznaczenia obszaru objętego rewitalizacją i ustalenia obszarów wsparcia w oparciu o wartości referencyjne;

- doprecyzowania zapisów dotyczących oceny formalnej Lokalnych Programów Rewitalizacji (dalej: LPR);

- wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny formalnej LPR w przypadku, gdy aktualizacja przedmiotowego dokumentu dotyczy wprowadzenia nowego projektu do Wykazu projektów ujętych w LPR lub wyznaczenia nowego obszaru wsparcia w ramach rewitalizacji;

- doprecyzowania zapisów dotyczących zakończenia oceny LPR;

- doprecyzowania zapisów dotyczących weryfikacji sprawozdania rocznego z realizacji LPR oraz aktualizacji LPR;

- zmian techniczno-redakcyjnych.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat zmian przedmiotowych Wytycznych, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Zgłaszane uwagi należy przesyłać w wersji elektronicznej, w formacie .doc, na adres k.balcewicz@kujawsko-pomorskie.pl lub w wersji drukowanej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, kancelaria urzędu - pokój 112A, w godzinach urzędowania.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sposób inny niż wyżej przestawiony zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucja Zarządzająca przedstawi propozycję zmiany Wytycznych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanych Wytycznych podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pytania prosimy kierować na adres k.balcewicz@kujawsko-pomorskie.pl.

 ZAPRASZAMY !

Opublikowano: 2011-03-22 przez Przemysław Mentkowski ostatnia aktualizacja: 2011-03-22

Wróć