Mojregion.eu - Mój region w Europie

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT (Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 002 000,00 euro zasilą projekty związane rozwojem infrastruktury ICT. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT (Nr RPOWKP 133/IV/4.1/2014)

2014-07-08 przez Monika Rybicka
rss

Przedłużenie oceny merytorycznej dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT konkurs nr 104/IV/4.1/2013

Informujemy, iż dla konkursu nr 104/IV/4.1/2013 ogłoszonego w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/1744/13 z dnia 27 listopada 2013 r. podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach przedmiotowego konkursu, o 20 dni roboczych, tj. do dnia 30 grudnia 2013 roku. więcej Przedłużenie oceny merytorycznej dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT konkurs nr 104/IV/4.1/2013

2013-12-10 przez Maciej Wójcik rss

Informujemy o skierowaniu projektu złożonego w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT do ekspertyzy zewnętrznej

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn „Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową” złożony w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 wymaga ekspertyzy w sprawie kryterium B.1.3 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu, podkryterium b) Czy założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi, kryterium B.1.4 Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu, podkryterium h) Czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu? oraz kryterium B.1.5 Trwałość rezultatów projektu a) Czy zapewniono trwałość rezultatów projektu?. Ocenie podlega spodziewany stopień trwałości rezultatów projektu (tj. zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji lub 3 lata w przypadku MŚP). więcej Informujemy o skierowaniu projektu złożonego w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT do ekspertyzy zewnętrznej

2013-11-20 przez Maciej Wójcik rss

Ekspertyza w ramach dz.4.1 dla indywidualnego projektu kluczowego

Informuję, iż na etapie oceny merytorycznej stwierdzono, że wniosek o dofinansowanie projektu pn „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego” złożony w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i ujętego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wymaga ekspertyzy w sprawie kryterium B.1.3 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu. więcej Ekspertyza w ramach dz.4.1 dla indywidualnego projektu kluczowego

2013-09-25 przez Maciej Wójcik rss

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT (Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013)

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013) przewidzianych na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 000 000,00 euro zasilą projekty związane rozwojem infrastruktury ICT. Ogłoszony właśnie nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT. więcej Ogłaszamy konkurs w ramach działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT (Nr RPOWKP 104/IV/4.1/2013)

2013-03-29 przez Monika Rybicka rss