Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ogłaszamy konkurs w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa Schemat: drogi wojewódzkie (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014)

konkurs

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014) przewidzianych na 2014 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 14 380 000,00 euro – zasilą projekty związane infrastrukturą drogową.

Ogłoszony właśnie nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy projektów w ramach 1 Osi priorytetowej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Schemat: drogi wojewódzkie, ma charakter otwarty bez preselekcji.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z pełną dokumentacją, po czym rozpoczyna się etap oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Oceny merytorycznej dokonuje dwuosobowy zespół oceniający – ekspert z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku (zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim lub jednostce podległej) oraz ekspert ds. analizy finansowo – ekonomicznej. W przypadku potrzeby zasięgnięcia merytorycznej opinii na temat technicznych aspektów ocenianego projektu ekspert może wnioskować o powołanie niezależnego biegłego do oceny (z listy ekspertów ds. oceny technicznej).

Nabór będzie prowadzony od dnia 7 lipca 2014 r. w sposób ciągły do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter. 

 

Komunikat z dnia 18.11.2014r. dotyczący zmiany w Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów

Komunikat z dnia 05.06.2014r. dotyczący konkursów ogłoszonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa (konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 i Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014)

Komunikat z dnia 02.06.2014r. dotyczący konkursów ogłoszonych w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa (konkurs Nr RPOWKP 129/I/1.1/2014 i Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014)

 

- Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.1

- Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektu dla działania 1.1

- Lista wymaganych załączników dla działania 1.1

- Generator Wniosku o Dofinansowanie

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK – P

- Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK – P wraz z załącznikami

- Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załacznikami - obowiązująca

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK – P

- Karta oceny formalnej

- Karta oceny merytorycznej

- System oceny projektów - obowiązujący

- System oceny projektów

- Metodologia oceny kryteriów wyboru projektów

- Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO)

- Załącznik V – Kryteria oceny projektów dla działania 1 .1

- Załącznik V - Kryteria oceny projektów

- Załącznik VI – Lista wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007  2013

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

- Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

- Tematyczne wytyczne do Studium Wykonalności

- Ogólne wytyczne do Studium Wykonalności

- Linia demarkacyjna pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronach: www.mojregion.eu. Informacje na ten temat można także uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym (ul. Plac Teatralny 2) – tel. 056 621 83 41 i 056 621 84 09 oraz w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Departamencie Rozwoju Regionalnego (ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, pokój nr 1) - tel. 056 656 11 00 i 056 656 10 50.

Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona będzie na stronach internetowych: www.mojregion.eu. Poza tym każdy z beneficjentów zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Opublikowano: 2014-05-30 przez Monika Rybicka ostatnia aktualizacja: 2014-05-30

Wróć