Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ogłoszenia

Instytucją organizującą konkurs jest Instytucja Zarządzająca RPO WK-P tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd przyjmuje w formie uchwały harmonogram wieloletni oraz harmonogram konkursów na każdy rok programowania. Harmonogramy zawierają terminy ogłoszenia konkursów, alokację finansową przeznaczoną na dany konkurs oraz działania, z których można będzie otrzymać dotacje.

W zależności od działania w ramach poszczególnych osi ogłaszane są konkursy zamknięte, bądź otwarte, co każdorazowo odzwierciedlone jest w ogłoszeniu o konkursie. Za przygotowanie projektu ogłoszenia odpowiada Departament Wdrażania RPO. Ogłoszenia o konkursie jest każdorazowo publikowane w prasie regionalnej i zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego na conajmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem naboru wniosków.