Mojregion.eu - Mój region w Europie

Komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014

komunikat dz.2.3

Zgodnie z limitem środków dla działania 2.3 i Osi Priorytetowej 2. brak jest możliwości wykorzystania pierwotnej alokacji przeznaczonej na przedmiotowy konkurs w wysokości 41.779.000,00 PLN. Powyższe wynika z faktu, iż na etapie ogłoszenia naboru wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym zakładała uzyskanie z Ministerstwa Finansów zgody na nadkontraktację alokacji dla RPO WK-P na lata 2007-2013. Brak uzyskania zgody na nadkontraktację alokacji powoduje, iż w momencie zakończenia oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu i rozstrzygnięcia wyniku przedmiotowego konkursu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym ze względu na brak limitów posiadanych środków nie dysponuje kwotą stanowiącą pierwotną alokację. Zatem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/106/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. przyznał dofinansowanie 5 projektom w wysokości 12.197.498,71 PLN. W przypadku uzyskania dodatkowych środków i dostępnych limitów w ramach działania 2.3 i Osi priorytetowej 2. projektom zostanie przyznane dofinansowanie zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej do kwoty pierwotnej alokacji (w pierwszej kolejności uzupełnione zostanie dofinansowanie projektowi z obniżonym dofinansowaniem).

Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z zapisami art. 8 e Kontraktu wojewódzkiego dla województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 6 lutego 2008 roku:

1.            Instytucja Zarządzająca może zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów lub decyzji o dofinansowanie projektu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego z uwzględnieniem wieloletnich limitów zobowiązań i wydatków, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych.

2.            Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji, ustalonego za pomocą algorytmów, o których mowa w załącznikach nr 1 i 1 a do Kontraktu,

3.            Minister pokrywa wyłącznie różnice kursowe wynikające z przeliczenia kwot pod warunkiem, że limit dostępnej alokacji wyliczony został zgodnie z algorytmami.

W chwili obecnej natomiast, tak określony limit dostępnej alokacji nie pozwala na wykorzystanie pierwotnej alokacji przeznaczonej na przedmiotowy konkurs w wysokości 41.779.000,00 PLN.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P podtrzymuje wyrażoną uprzednio wolę dofinansowania projektów w ramach pierwotnie zakładanej alokacji, zaś decyzja w tej sprawie zostanie podjęta bez zbędnej zwłoki.

Opublikowano: 2015-02-18 przez Maciej Wójcik ostatnia aktualizacja: 2015-02-18

Wróć