Mojregion.eu - Mój region w Europie

Uchwały

Uchwały KM

Rejestr uchwał i Stanowisk Komitetu Monitorującego

Rejestr Stanowisk Komitetu Monitorującego

Stanowisko nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza  i Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  RPO WK-P  na lata 2007-2013

  Stanowisko nr 1/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie projektu zmian Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013

Stanowisko nr 1/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wstrzymania przekazywania środków dotacji rozwojowej z rezerwy celowej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko nr 1/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w  sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na temat Metodologii oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Rok 2015

Rejestr uchwał

Uchwala nr 8/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2014 r.

załączniki do Uchwały nr 8/2015 z dnia 16 marca 2015 r.

 Uchwała nr 7/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych
i uzdrowiskowych

 Uchwała nr 6/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia  i pomocy społecznej

Uchwała nr 5/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Uchwała nr 4/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki (Działanie 6.2)

 Uchwała nr 3/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (Działanie 3.2)

Uchwała nr 2/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Działanie 2.4)

Uchwała nr 1/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Działanie 2.5)  (podjęta w trybie obiegowym)

Rok 2014

Rejestr uchwał

Uchwała nr 56/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1  Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

załącznik

 Uchwała nr 55/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

 Uchwała nr 54/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 53/2014 z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów  dla Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki – Działanie 6.2  (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 52/2014 r. z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Osi Priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym

Uchwała nr 51/2014 z dnia 10 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 50/2014 z dnia 15 września 2014 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3- Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Uchwała nr 49/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 48/2014 z dnia 15 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  (2.6)

Uchwała nr 47/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 46/2014 z dnia 15 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (3.1)

Uchwała nr 45/2014 z dnia 15 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1.  Rozwój infrastruktury technicznej (1.2)

Uchwała nr 44/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego  z realizacji RPO za I półrocze 2014 r.

załacznik do uchwały KM nr 44/2014 z dnia 15 września 2014 r- sprawozdanie okresowe

Uchwała nr 43/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Schemat: działania wystawienniczo-promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 42/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.5)  (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 41/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 40/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa schemat: drogi lokalne (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 39/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu schemat: fundusze pożyczkowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 38/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 37/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 36/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 35/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  (2.5) (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 34/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1.  Rozwój infrastruktury technicznej (1.2) (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 33/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 32/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 31/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 30/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 29/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2013

załącznik do Sprawodzanie rocznego z realizacji RPO za rok 2013

Uchwała nr 28/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny pośredników finansowych – kryteria wyboru (pożyczka-fundusz) wspieranych  ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach Działania 5.1. Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 27/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 26/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 25/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna (Konkurs Nr  RPOWKP 127/III/3.2/2014) 

Uchwała nr 24/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna-ginekologiczno-położnicza (Konkurs Nr  RPOWKP 126/III/3.2/2014) 

Uchwała nr 23/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Schemat: Przepompownie, stacje pomp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 22/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 21/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 20/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi lokalne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 19/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.1)

Uchwała nr 18/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (Działanie 3.2)

 Uchwała nr 17/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1.  Rozwój infrastruktury technicznej (Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi wojewódzkie, schemat drogi lokalne)

Uchwała nr 16/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 15/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 14/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 13/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów dla Działania 5.1  Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Uchwała nr 12/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa

Uchwała nr 11/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

Uchwała nr 10/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów dla Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Uchwała nr 9/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  (Działanie 2.5)

Uchwała nr 8/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1.Rozwój infrastruktury technicznej (Działanie 1.4)

Uchwała nr 7/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki (Działanie 6.2)

Uchwała nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (Działanie 3.2)

Uchwała nr 5/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2013 r.

załącznik do sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II połrocze 2013 r.

Uchwała nr 4/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 3/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 1/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 5.1 i 5.4)  (podjęta w trybie obiegowym)

Rok 2013

Rejestr uchwał

Uchwała nr 62/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny pośredników finansowych – kryteria wyboru (poręczenie) wspieranych  ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach Działania 5.1. Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 61/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 60/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała Nr 59/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 58/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 57/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 56/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 55/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, schemat: drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 54/2013 z dnia 16 września 213 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, schemat: fundusz badań i wdrożeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 53/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: fundusz powiązań kooperacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 52/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 Uchwała nr 51/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów – wsparcie dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 50/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 Uchwała nr 49/2013 z dnia 16 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 48/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji RPO za I półrocze 2013 r.

załącznik do uchwały nr 48/2013 z dnia 16 września 2013 r.

Uchwała nr 47/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony Środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013   (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

 Uchwała nr 46/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 45/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 44/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 43/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności w ramach Osi Priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 42/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Osi Priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

 Uchwała Nr 41/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała Nr 40/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny pośredników finansowych – kryteria wyboru (pożyczka-bank) wspieranych  ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach Działania 5.1. Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

 Uchwała nr 39/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 5.2.1 i Działanie 5.3)

Uchwała nr 38/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 5.1 i Działanie 5.4)

Uchwała nr 37/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2012

Uchwała nr 36/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4./2011 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 35/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 Uchwała nr 34/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Schemat: laboratoria badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 Uchwała nr 33/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów dla Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 Uchwała nr 32/2013 z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 5.5)

Uchwała nr 31/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 30/2013 z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Działanie 2.3)

Uchwała nr 29/2013 z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 28/2013 z dnia 24 kwietnia  2013 r.  w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2  Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 27/2013 z dnia 24 kwietnia  2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1  Rozwój infrastruktury edukacyjnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 26/2013 z dnia 15 kwietnia  2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 25/2013 z dnia 15 kwietnia  2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 24/2013 z dnia 15 kwietnia  2013 r.  zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia  2013 r.  w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.6  Kompleksowe uzbrojenie terenów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 22/2013 z dnia 14 marca 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.1)

Uchwała nr 21/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (Działanie 3.1 i 3.2)

Uchwała nr 20/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (Działanie 1.1)

Uchwała nr 19/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 5.4)

Uchwała nr 18/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania  okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2012 r.

załączniki do uchwały nr 18/2013 z dnia 14 marca 2013 r.

Uchwała nr 17/2013 z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 16/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 15/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 14/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury Ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 13/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 12/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4  Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: projekty mające na celu systemowe wsparcie instrumentami finansowymi B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 10/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4. Infrastruktura portu lotniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 9/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (Działanie 3.2)

Uchwała nr 8/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (Działanie 1.2)

Uchwała nr 7/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Działanie 2.6)

Uchwała nr 6/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów  dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki (Działanie 6.2).

Uchwała nr 5/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Działanie 5.6 )

Uchwała nr 4/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (wszystkie Działania).

Uchwała nr 3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwała nr 2/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności p rzedsiębiorstw (Działanie 5.4)  (podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Rok 2012

Rejestr uchwał 2012 r.

Uchwała nr 36/2012 z dnia 20 grudnia  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1.  Rozwój infrastruktury technicznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 35/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

 Uchwała nr 34/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Schemat: Woda i ścieki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 33/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 32/2012 z dnia 10 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy

Uchwała nr 31/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwała nr 30/2012 z dnia 10 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Uchwała nr 29/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2012 r.

załącznik-sprawozdanie

Uchwała nr 28/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 27/2012 z dnia 9 sierpnia  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 26/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny pośredników finansowych - kryteria wyboru (reporęczenie) wspieranych  ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach Działania 5.1. Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 25/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny pośredników finansowych - kryteria wyboru (pożyczka-bank) wspieranych  ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach Działania 5.1. Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 24/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 23/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: ochrona zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 21/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w  sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 20/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 19/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 18/2012 z dnia 26 czerwca  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

załącznik do Uchwały nr 17/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 17/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P za rok 2011

Uchwała nr 16/2012 z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  

Uchwała nr 15/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy (uchwała podjęta w trybie obiegow 

Uchwała nr 14/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 13/2012 z dnia 12 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna  

Uchwała nr 12/2012 z dnia 12 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 11/2012 z dnia 12 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach
i obszarach wymagających odnowy

Uchwała nr 10/2012 z dnia 12 marca 2012 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 9/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2011 r.

sprawozdanie okresowe

Załącznik nr 1

Tabele finansowe

Tabela nr 3

Uchwała nr 8/2012 z dnia 2 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego  (uchwała podjęta
w trybie obiegowym)

Uchwała nr 7/2012 z dnia 2 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju  (uchwała podjęta
w trybie obiegowym)

Uchwała nr 6/2012 z dnia 2 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 5/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna   (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 4/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i Rozwoju technologii  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4./2011 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 3/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla konkursu Nr RPOWKP 76/V/5.1./2011 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 2/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla Działania 5.1 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Załącznik do Uchwały nr 1/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.- Kryteria-Działanie 5.4

Uchwała nr 1/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Rok 2011

Rejestr uchwał-rok 2011

Uchwała nr 35/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla konkursu Nr RPOWKP 75/V/5.2.1./2011

Uchwała nr 34/2011 z dnia 22 listopada  2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla Działania 5.4

Uchwała nr 33/2011 z dnia 22 listopada  2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Załącznik do Uchwały KM nr 33/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała nr 32/2011 z dnia 13 października 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 31/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2011 r.

Uchwała nr 30/2011 z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 29/2011 z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Uchwała nr 28/2011 z dnia 9 września 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla Poddziałania 5.2.1

Uchwała nr 27/2011 z dnia 9 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 26/2011 z dnia 30 sierpnia  2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury Społecznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 25/2011 z dnia  19 sierpnia  2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie
iracjonalne użytkowanie środowiska (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 24/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny pośredników finansowych wspieranych ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach Działania 5.1. Rozwój Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 23/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwała nr 22/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Uchwała nr 21/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2010.

Uchwała nr 20/2011 z dnia 31 maja  2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 19/2011 z dnia  30 maja 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 18/2011 z dnia 9 maja  2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 17/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 16/2011 z dnia  28 kwietnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 15/2011 z dnia 28 kwietnia  2011 r.   w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Uzasadnieniem zmian

Uchwała nr 14/2011 z dnia 20 kwietnia  2011r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 13/2011 z dnia  8 kwietnia 2011r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 12/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 11/2011 z dnia  8 kwietnia 2011r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 10/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki  (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 9/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

 

Uchwała nr 8/2011 z dnia  6 kwietnia 2011r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 7/2011 z dnia 29 marca 2011r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 6/2011 z dnia 9 marca 2011r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 5/2011 z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPo WK-P za II półrocze 2010r.

Uchwała nr 4/2011 z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Uchwała nr 3/2011 z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 2/2011 z dnia 23 lutego w sprawie odstąpienia od stosowania kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Uchwała nr 1/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach RPO WK-P

rok 2010

Rejestr uchwał- rok 2010

Uchwała nr 65/2010 z dnia 8 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów  wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 64/2010 z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.1 (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 63/2010 z dnia 30 listopada  2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4 (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 62/2010 z dnia 30 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw  (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 61/2010 z dnia 3 listopada  2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.1

Uchwała nr 60/2010 z dnia 3 listopada  2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1

Uchwała nr 59/2010 z dnia 3 listopada  2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 58/2010 z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Uchwała nr 57/2010 z dnia 3 listopada  2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw  

Uchwała nr 56/2010 z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw  (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 55/2010 z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 54/2010 z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.1 (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 53/2010 z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów  wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 52/2010 z dnia 2 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 51/2010 z dnia 2 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 1.1

Uchwała nr 50/2010 z dnia 2 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2

Uchwała nr 49/2010 z dnia 2 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Uchwała nr 48/2010 z dnia 2 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.6

Uchwała nr 47/2010 z dnia 2 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Uchwała nr 46/2010 z dnia 2 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2010r.

Zalaczniki do Uchwaly KM nr 46-2010 z dnia 2 wrzesnia 2010r.

Uchwała nr 45/2010 z dnia 20 lipca zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 44/2010 z dnia 15 lipca przyjmująca stanowisko Grupy Roboczej do spraw projektu kluczowego realizowanego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego RPO WK-P

Uchwała nr 43/2010 z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów  wyboru projektów dla  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013

Uchwała nr 42/2010 z dnia 15 lipca  2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 41/2010 z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

Uchwała nr 40/2010 z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

Uchwała nr 39/2010 z dnia 15 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P

Uchwała nr 38/2010 z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uzupełnienia kryteriów wyboru projektów w ramach Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwała nr 37/2010 z dnia 15 lipca  2010r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.2- Rozwój usług i aplikacji dla ludności (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 36/2010 z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 35/2010 z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów  wyboru projektów dla  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013

Uchwała nr 34/2010 z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie  konkurencyjności przedsiębiorstw.

Załączniki do uchwały nr 33/2010 z dnia 27 maja 2010r.

Uchwała nr 33/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2009.

Uchwała nr 32/2010 z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów  wyboru projektów dla  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 31/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw projektu kluczowego realizowanego w ramach działania  1.4- Infrastruktura portu lotniczego.

[chwała nr 30/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów

Uchwała nr 29/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P na lata 2007-2013

Uchwała nr 28/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny wstępnej dla osi priorytetowej 5.

Uchwała nr 27/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4

Uchwała nr 26/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.3

Uchwała nr 25/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1

Uchwała nr 24/2010 z dnia 28 kwietnia  2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Uchwała nr 23/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Uchwała nr 22/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

Uchwała nr 21/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P

Uchwała nr 20/2010 z dnia 12 marca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.1- Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Uchwała nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.4- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.

Uchwała nr 18/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3- Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Uchwała nr 17/2010 z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.1. Rozwój infrastruktury ICT.

Uchwała nr 16/2010 z dnia 12 marca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Uchwała nr 15/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

Uchwała nr 14/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

Uchwała nr 13/2010 z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2009r.

Uchwała nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 11/2010 z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ( plik pdf, 1,9 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 10/2010 z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ( plik pdf, 1,1 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 9/2010 z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (plik pdf,0,9 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 8/2010 z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( plik pdf,4,2 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 7/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki(plik pdf; 0,6 MB)

Uchwała nr 6/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw ( plik pdf,1,9 MB)

Uchwała nr 5/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ( plik pdf,0,9 MB)

Uchwała nr 4/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej ( plik pdf,1,6 MB)

Uchwała nr 3/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (plik pdf,0,9 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 2/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ( plik pdf,1,4 MB); (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 1/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (plik pdf,2,1 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)


2009 r.

Uchwała nr 60/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw samorządu terytorialnego (plik pdf,0,1 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 59/2009 z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( plik pdf, 1,75 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 58/2009 z dnia 30 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ( plik pdf, 0,4 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 57/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( plik pdf,0,2 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 56/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw samorządu terytorialnego ( plik pdf,0,1 MB)

Uchwała nr 55/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw uproszczeń w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( plik pdf, 0,1 MB)

Uchwała nr 54/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych ( plik pdf, 0,2 MB)

Uchwała nr 53/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013-konkurs Nr 17/V/5.2.2/2009 ( plik pdf, 0,2 MB)

Uchwała nr 52/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia propozycji Metodologii oceny kryteriów B.2.3. B.2.4, B.2.5. i B.3.1. dla Działania 5.2. Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013( plik pdf, 0,2 MB)

Uchwała nr 51/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ( plik pdf,1,8 MB)

Uchwała nr 50/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie Środowiska ( plik pdf,1,3 MB)

Uchwała nr 49/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (plik pdf, 1,7 MB)

Uchwała nr 48/2009 z dnia 24 listopada 2009r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy ( plik pdf, 0,7 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 47/2009 z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw ( plik pdf,1,8 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 46/2009 z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2( plik pdf, 0,9 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 45/2009 z dnia 15 października 2009r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw uproszczeń w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( plik pdf, 0,1 MB)

Uchwała nr 44/2009 z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013( plik pdf, 0,2 MB)

Uchwała nr 43/2009 z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej ( plik pdf,1,6 MB)

Uchwała nr 42/2009 z dnia 13 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboruprojektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw(plik pdf, 0,4 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 41/2009 z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ( plik pdf,1,3 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 40/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ( plik pdf, 7,9 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 39/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej(plik pdf, 0,9 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 38/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska ( plik pdf,13,7 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym).

Uchwała nr 37/2009 z dnia 21 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej ( plik pdf, 16,6 MB)

Uchwała nr 36/2009 z dnia 21 września zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań( plik pdf,2,85 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 35/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego( plik pdf, 0,6 MB)

Uchwała nr 34/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2Uchwała nr 33/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna (plik pdf,1 MB)

Uchwała nr 32/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (plik pdf,5,8 MB)

Uchwała nr 31/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki ( plik pdf, 5,4 MB)

Uchwała nr 30/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (plik pdf,18,7 MB)

Uchwała nr 29/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (plik pdf,7,8 MB)

Uchwała nr 28/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (plik pdf,8,3 MB)

Uchwała nr 27/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (plik pdf,13,8 MB)

Uchwała nr 26/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej (plik pdf,16,5 MB)

Uchwała nr 25/2009 z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań (plik pdf,2,8 MB)

Uchwała nr 24/2009 z dnia 9 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za I półrocze 2009r. (plik pdf,4,3 MB)

Uchwała nr 23/2009 z dnia 3 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw ( plik pdf,15,6 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 22/2009 z dnia 13 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw (plik pdf,1,5 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 21/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2. Rozwój infrastruktury Ochrony Zdrowia i pomocy społecznej (plik pdf, 0,9 MB)

Uchwała nr 20/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (plik pdf,4,9 MB)

Uchwała nr 19/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw (plik pdf,1,33 MB)

Uchwała nr 18/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej (plik pdf,7,13 MB)

Uchwała nr 17/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (plik pdf,1,14 MB)

Uchwała nr 16/2009 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2008 ( plik pdf,6,35 MB)

Uchwała nr 15/2009 z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw (plik pdf 1,4 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 14/2009 z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (plik pdf, 6,8 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 13/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (plik pdf, 0,6 MB)

Uchwała nr 12/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju (plik pdf, 0,7 MB)

Uchwała nr 11/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (plik pdf, 1 MB)

Uchwała nr 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług(plik pdf, 1 MB)

Uchwała nr 9/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza ( plik pdf, 1 MB)

Uchwała nr 8/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki ( plik pdf, 5 MB)

Uchwała nr 7/20009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego ( plik pdf, 7 MB)

Uchwała nr 6/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (plik pdf, 1,3 MB)

Uchwała nr 5/2009 z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (plik pdf, 1,4 MB)

Uchwała nr 4/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2008r. (plik pdf, 2,3 MB)

Uchwała nr 3/2009 z dnia 11 marca 2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( plik pdf, 4 MB)

Uchwała nr 2/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego(uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji RPO WK-P (17 MB) (uchwała podjęta w trybie obiegowym)


2008 r.

Uchwała nr 90/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 7.2

Uchwała nr 89/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2

Uchwała nr 88/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.1

Uchwała nr 87/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4

Uchwała nr 86/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.3

Uchwała nr 85/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.1

Uchwała nr 84/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.2

Uchwała nr 83/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.3

Uchwała nr 82/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2

Uchwała nr 81/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.1

Uchwała nr 80/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.6

Uchwała nr 79/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.5

Uchwała nr 78/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.4

Uchwała nr 77/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3

Uchwała nr 76/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.2

Uchwała nr 75/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 1.1 – schemat „drogi gminne poza obszarami wiejskimi”

Uchwała nr 74/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8

Uchwała nr 73/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7

Uchwała nr 72/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6

Uchwała nr 71/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5

Uchwała nr 70/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4

Uchwała nr 69/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3

Uchwała nr 68/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2

Uchwała nr 67/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1

Uchwała nr 66/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań

Uchwała nr 65/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych  oceny projektów w ramach RPO WK-P

Uchwała nr 64/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego

Uchwała nr 63/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 62/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rankingowania za pomocą średniej ważonej (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 61/2008 z dnia 10 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego(uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 60/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw społeczeństwa informacyjnego

Uchwała nr 59/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju

Uchwała nr 58/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 8. Pomoc techniczna

Uchwała nr 57/2008z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Uchwała nr 56/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Uchwała nr 55/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 54/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Uchwała nr 53/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 52/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie Środowiska

Uchwała nr 51/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 50/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań

Uchwała nr 49/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zastosowania kryteriów dla działania 3.2

Uchwała nr 48/2008 z dnia 9 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 36/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. (zmienionej uchwałą nr 44/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.) w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 47/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 46/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji RPO WK-P (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 45/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rankingowania przy pomocy średniej ważonej

Uchwała nr 44/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 36/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju

Uchwała nr 43/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji RPO WK-P

Uchwała nr 42/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 25/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 41/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 5/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. (zmieniona Uchwałą nr 21/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. oraz Uchwałą nr 34/2008 z dnia 16 czerwca) w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1

Uchwała nr 40/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zastosowania kryteriów dla działania 3.2

Uchwała nr 39/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zastosowania kryteriów dla działania 1.1

Uchwała nr 38/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.2

Uchwała nr 37/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.1

Uchwała nr 36/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju

Uchwała nr 35/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2007

Uchwała nr 34/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 5/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. (zmieniona Uchwałą nr 21/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.) w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1

Uchwała nr 33/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2

Uchwała nr 32/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2008 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P (zmieniona Uchwałą nr 9/2008 z dnia 29 lutego 2008 r.)

Uchwała nr 31/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1

Uchwała nr 30/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2

Uchwała nr 29/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1

Uchwała nr 28/2008 z dnia 8 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 25/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 27/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów do etapu preselekcji dla działań: 1.1 Infrastruktura drogowa i 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Uchwała nr 26/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 14/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 25/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Uchwała nr 24/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań

Uchwała nr 23/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 22/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 6/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 21/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 5/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 20/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 1.1

Uchwała nr 19/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2

Uchwała nr 18/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1

Uchwała nr 17/2008 z dnia 17 marca  2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Uchwała nr 16/2008 z dnia 17 marca  2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Uchwała nr 15/2008 z dnia 17 marca  2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Uchwała nr 14/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Uchwała nr 13/2008 z dnia 17 marca  2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Uchwała nr 12/2008 z dnia 17 marca  2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Uchwała nr 11/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2008 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań

Uchwała nr 10/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (uchwała podjęta w trybie obiegowym)

Uchwała nr 9/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P

Uchwała nr 8/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013

Uchwała nr 7/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1

Uchwała nr 6/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3

Uchwała nr 5/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1

Uchwała nr 4/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2

Uchwała nr 3/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1

Uchwała nr 2/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań

Uchwała nr 1/2008 z 9 dnia stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013