Mojregion.eu - Mój region w Europie

Skład Komitetu Monitorującego

 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr 3 dotyczące komitetów monitorujących

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Czytaj

Regulamin Pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Czytaj


Zgodnie z art. 63 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie ogólne) oraz art. 36 ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (ze zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zobowiązany powołać Komitet Monitorujący.

Na podstawie  art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227 poz. 1658), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało wytyczne dotyczące powoływania Komitetów Monitorujących dla programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych, ustalania jego składu, zadań oraz trybu działania.Zgodnie z ww. wytycznymi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało powołanie Pre-komitetów Monitorujących, działających przed wydaniem decyzji przez Komisję Europejską w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę nr 52/725/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre - Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków (zmienionej Uchwałą nr 68/864/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2007 r., Uchwałą nr 84/1077/07 z dnia 13 grudnia 2007r., Uchwałą nr 14/139/08 z dnia 21 lutego 2008r.).

Zgodnie  z  ww. wytycznymi oraz Uchwałą nr 85/1100/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia procedur określających tryb wyłonienia i kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wskazani członkowie do prac w Pre-Komitecie Monitorującym oraz wybrani na podstawie uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stają się członkami Komitetu Monitorującego.

W związku z tym, że RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został podpisany 11 października 2007 r. nie ma konieczności powoływania Pre-Komitetu Monitorującego. Dlatego też, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie powołania i określenia zadań oraz trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P).

Zgodnie z Rozdz. VII Wytycznych nr 3 dotyczących powoływania Komitetów Monitorujących dla programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych oraz na podstawie art. 63 ust. 2 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, szczegółowy tryb pracy komitetów monitorujących określa regulamin, który sporządza każdy komitet monitorujący.