Mojregion.eu - Mój region w Europie

Etapy tworzenia

Etapy tworzenia KM

Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WK-P

W dniu 18 grudnia 2007 r. Uchwałą Nr 85/1101/07 (zał. Nr 1), zmienioną Uchwałą nr 11/105/08 z dnia 12 lutego 2008 r. (załącznik), Uchwałą nr 14/140/08 z dnia 21 lutego 2008 r. (załącznik) oraz Uchwałą nr 42/515/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. (załącznik), uchwałą Nr 89/1101/08 z dnia 21 listopada 2008r., Uchwała Nr 19/226/09 z dnia 10 marca 2009r. oraz Uchwałą Nr 64/1084/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. Uchwała nr 31/429/10 z 20 kwietnia 2010r. uchwałą nr 6/73/11 z 27 stycznia 2011, uchwałą nr 11/142/11 z 17 lutego 2011, uchwałą nr 14/216/11 z 1 marca 2011r, Uchwałą nr 4/752/11 z 28 czerwca 2011 r. , Uchwałą nr 4/66/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwała nr 17/463/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.  , Uchwałą nr 3/52/13 z dnia 16 stycznia 2013 r. , Uchwała nr 20/744/13 z dnia 22 maja 2013 r. , Uchwałą nr 7/222/14 z dnia 26 lutego 2014 r. , Uchwałą nr 20/640/14 z dnia 14 maja 2014 r, Uchwałą nr 37/1252/14 z dnia 10 września 2014 r. , uchwałą Nr  6/174/15 z dnia 11 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P), Zgodnie z Uchwałą Nr 85/1100/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia procedur określających tryb wyłonienia i kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienioną Uchwałą nr 14/139/08 z dnia 21 lutego 2008 r. (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2), przedstawieciele wytypowani do prac Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stają się członkami Komitetu Monitorującego.


W dniu 18 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 85/1096/07 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących gminy wiejskie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 18 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 85/1095/07 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących gminy miejskie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 18 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 85/1097/07 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących szczebel samorządu powiatowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WK-P

W dniu 18 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 85/1098/07 wyznaczył przedstawiciela Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Uchwała Nr 85/1098/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r.


Przedstawiciele instytucji pośredniczącej PO KL i wdrażającej PROW

W dniu 18 października 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 69/887/07 wyznaczył do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przedstawiciela instytucji pośredniczącej Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz przedstawiciela instytucji wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwała Nr 69/887/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2007 r.


Wyniki wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych i gospodarczych oraz środowiska akademicko-naukowego do prac w Komitecie Monitorującym

W dniu 13 grudnia 2007 r., po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosków, Zarząd Województwa, Uchwałą Nr 84/1078/07, z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dokonał wyboru 5 przedstawicieli wraz z ich zastępcami do prac w Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2007-2013.

Wyniki wyboru przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego

W dniu 17 grudnia 2007 r., Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rekomendacje przedstawicieli organizacji pozarządowych wraz z ich zastępcami do prac w Pre-Komitecie.

Wyniki rekomendacji Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych


Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych i gospodarczych oraz środowiska akademicko-naukowego

W dniu 19 października 2007 r. zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego do prac Pre-Komitetu Monitorującego RPO naszego regionu.

W odpowiedzi na ogłoszenia, do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły łącznie 23 zgłoszenia, z czego 22 spełniły wymogi formalne. 6 zgłoszeń dotyczyło przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego, a 17 (w tym jedno nierozpatrzone ze względu na dostarczenie po terminie) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych. Lista z nazwiskami tych ostatnich, czyli 16 kandydatów, została przesłana do rekomendacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Po otrzymaniu opinii Rady, zarząd naszego województwa dokona wyboru 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych wraz z ich zastępcami do prac w Pre-Komitecie Monitorującym RPO. Wyboru 5 przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego dokona zarząd województwa. W sumie zostanie więc wyłonionych 10 członków Pre-Komitetu. Wskazanie 4 pozostałych przedstawicieli przewidziane jest dla Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
Przypomnijmy, że Pre-Komitet Monitorujący tworzyć będą 43 osoby: 1. przedstawiciele strony samorządowej – łącznie 14 osób plus Przewodniczący Pre-komitetu, 2. przedstawiciele strony rządowej – łącznie 13 osób plus zastępca Przewodniczącego Pre-komitetu, 3. przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych – łącznie 14 osób.

Wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych.

Wyniki naboru przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego.


Ogłoszenie - organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy społeczni i gospodarczy

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych (m.in. organizacji ekologicznych i wspierających równość kobiet i mężczyzn, zajmujących się problemami bezrobocia, osób niepełnosprawnych) do zgłaszania kandydatów (jednego kandydata i jego stałego zastępcę) do uczestnictwa w pracach Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Pięcioosobowy skład przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych, zostanie wyłoniony na podstawie rekomendacji Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Kryteria oraz wymogi formalne, jakim powinni sprostać kandydaci na pełnienie wymienionych funkcji, znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

Ogłoszenie zapraszające przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania kandydatów do uczestnictwa w pracach w Pre KM 2007 - 2013

Załącznik nr 2 (plik doc) (plik pdf) - Wniosek zgłoszeniowy dla kandydatów organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych i gospodarczych do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Załączniki nr 5 oraz 6 (plik doc) (plik pdf) - Oświadczenie kandydata na członka Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 oraz Oświadczenie kandydata na zastępcę członka Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013


Ogłoszenia - środowiska akademicko-naukowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego do zgłaszania kandydatów (jednego kandydata i jego stałego zastępcę) do uczestnictwa w pracach Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Z nadesłanych zgłoszeń Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyłoni pięcioosobowy sklad przedstawicieli środowisk akademicko-naukowych. Kryteria oraz wymogi formalne, jakim powinni sprostać kandydaci na pełnienie wymienionych funkcji, znajdują się w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

Ogłoszenie zapraszające przedstawicieli środowiska akademicko-naukowego do zgłaszania kandydatów do uczestnictwa w pracach w Pre KM 2007-2013

Załącznik nr 4 (plik doc) (plik pdf) - Wniosek zgłoszeniowy dla kandydatów środowiska akademicko-naukowego do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Załączniki nr 5 oraz 6 (plik doc) (plik pdf) - Oświadczenie kandydata na członka Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Oświadczenie kandydata na zastępcę członka Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013


Ogłoszenie - instytucje kultury, służba zdrowia

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje przedstawicieli instytucji kultury w regionie oraz przedstawicieli służby zdrowia w regionie o możliwości uczestnictwa w pracach Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 jako instytucji z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

Ogłoszenie informujące przedstawicieli instytucji kultury w regionie o możliwości uczestnictwa w pracach w Pre KM 2007-2013

Ogłoszenie informujące przedstawicieli służby zdrowia w regionie o możliwości uczestnictwa w pracach Pre KM 2007-2013


W dniu 21 sierpnia 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 52/725/07 w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków.

Uchwała Zarządu Nr 52/725/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 52/725/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 52/725/07 z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Załączniki do procedury powoływania i kryteriów wyboru członków Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Zmiany w uchwale dotyczącej powoływania członków Pre-Komitetu Monitorującego RPO


W dniu 16 października 2007 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę nr 68/864/07 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre - Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków.

Uchwała Zarządu nr 68/864/07 z dnia 16 października 2007 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 68/864/07 z dnia 16 października 2007 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 68/864/07 z dnia 16 października 2007 r.