Mojregion.eu - Mój region w Europie

Plany ewaluacji

Zgodnie z przepisami prawa krajowego i UE na Instytucji Zarządzającej RPO WK-P spoczął obowiązek opracowania Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem Planu Ewaluacji jest wskazanie kierunków działań ewaluacyjnych programu oraz określenie sposobu organizacji procesu ewaluacji. Kierunki badań ewaluacyjnych powinny być spójne z działaniami ujętymi w Planie ewaluacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Ewaluacja jest definiowana jako osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.

 

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na lata 2014 i 2015

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2014

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2013

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2012 - aktualizacja z dnia 14.02.2012

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2012

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2011 - aktualizacja 16.06.2011 

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2011

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2010

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 - aktualizacja

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (po aktualizacji z 17.11.2008 r.)

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013