Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konferencja

Dyskusje o ewaluacji

Konferencja Ewaluacyjna 2013

W dniach 25-26 czerwca 2013 r. w toruńskim hotelu Bulwar odbyła się Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pn. Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość. Konferencja zorganizowana została przez Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Konferencję otworzył Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Maciej Szałaj – prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, który wygłosił słowo wstępne wprowadzające w tematykę konferencji.

Po oficjalnym otwarciu konferencji rozpoczęły się wystąpienia prelegentów. Pierwsza sesja  obfitowała w naukowe rozważania poziomu akademickiego. Referaty wygłosili prof. dr hab. Jarosław Górniak – kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Leszek Korporowicz ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący Uniwersytet Jagielloński oraz dr Sylwia Jaskuła z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie - „Pedagogium”. W kolejnej części referaty zaprezentowali: Beata Ciężka – przedstawicielka zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Maciej Szałaj – prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Rafał Trzciński reprezentujący Sekcję Ewaluacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pośród poruszonych w tych częściach tematów znalazły się takie zagadnienia jak związki między ewaluacją, a analizą  polityk publicznych, społeczne  uwarunkowania procesu ewaluacji, rozwój badań ewaluacyjnych, a także metodologia procesów i badań ewaluacyjnych.

Sesja popołudniowa skupiona była wokół praktyki badań ewaluacyjnych. Swoje referaty zaprezentowali pracownicy jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych: dr Bogdan Jankowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Paweł Suchanecki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Jolanta Rudnicka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prelegenci tej części podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu ewaluacji programów operacyjnych, głównie dotyczącymi problemów pojawiających się podczas współpracy z wykonawcą oraz całym procesie ewaluacji. Poruszony został także temat ewaluacji rozwojowej oraz możliwości jej stosowania w instytucjach publicznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był przede wszystkim przyszłości ewaluacji. Stanisław Bienias reprezentujący Fundację IDEA Rozwoju wraz z Tomaszem Kotem – naczelnikiem Krajowej Jednostki Oceny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawili wspólnie referat dotyczący przyszłości i roli ewaluacji w nowym okresie programowania 2014-2020. Następnie Jakub Jąkalski reprezentujący również Krajową Jednostkę Oceny omówił wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych w Polsce, wskazując między innymi na konieczne zmiany w tym zakresie. Pierwszą sesję tego dnia zakończył Jakub Rok z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, który w oparciu o przeprowadzone badania przedstawił zagadnienia ewaluacji w kontekście procesu uczenia się administracji publicznej.

Kolejna i zarazem ostatnia sesja rozpoczęła się referatem dr inż. Małgorzaty Zajdel z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, która również w oparciu o przeprowadzone badania przedstawiła temat monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju gmin, prezentując na koniec rekomendacje w tym zakresie. Następnie dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w swoim wystąpieniu omówiła podejście krytyczne w ewaluacji, przedstawiając możliwości jak i ograniczenia badań krytycznych. Sesję zamknęło wystąpienie dr Jolanty Konkel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która zaprezentowała rekomendacje z ewaluacji RPO WK-P na lata 2007-2013 dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020.

Po wystąpieniach prelegentów konferencję podsumowała Monika Walecka-Gołasz – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Projektów Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 15 referatów, a także wziąć udział w licznych dyskusjach. Poza tym dostępne do pobrania były liczne materiały informacyjne i publikacje zarówno Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.

Prezentacje referowane na konferencji:

Prof. dr hab. Jarosław Górniak „Od ewaluacji do analizy polityk publicznych: jak zwiększyć wpływ ewaluacji na decyzje?”

Prof. dr hab. Leszek Korporowicz „Społeczna odpowiedzialność ewaluacji”

Dr Sylwia Jaskuła „Metodologia procesu ewaluacyjnego”

Beata Ciężka „Powrót do korzeni – czyli zapomniane fundamenty ewaluacji”

Maciej Szałaj „Ewaluacja i społeczeństwo - w poszukiwaniu symbiozy”

Rafał Trzciński „Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych”

Dr Bogdan Jankowski „Ewaluacja rozwojowa - wspieranie innowacyjności w sytuacji niepewności”

Paweł Suchanecki „Z doświadczeń jednostki ewaluacyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – problemy we współpracy z Wykonawcą”

Jolanta Rudnicka  „Wybrane problemy w ewaluacji na przykładzie badań realizowanych przez jednostkę ewaluacyjną RPO w woj. kujawsko-pomorskim”

Stanisław Bienias „Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa zewnętrzna i wewnętrzna)”

Tomasz Kot  „Przyszłość i rola ewaluacji w nowym okresie programowania (perspektywa zewnętrzna i wewnętrzna)”

Jakub Jąkalski, Piotr Strzęboszewski „Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia i przyszłe wyzwania”

Jakub Rok „Ewaluacja jako element procesu uczenia się organizacji - model dla administracji publicznej”

Dr inż. Małgorzata Zajdel „Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju gmin - wyniki z badań”

Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka „Ewaluacja w działaniu - możliwości i ograniczenia prowadzenia badań krytycznych”

Dr Jolanta Konkel „Rekomendacje z ewaluacji RPO WK-P 2007-2013 dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020”

 

**********************************************************************************************************

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że lista uczestników na Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną "Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość" została już zamknięta.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie konferencją i przesłane zgłoszenia.

 --------------------------------------------------

Organizowana pod hasłem "Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość" konferencja odbędzie się 25 i 26 czerwca 2013 r. w toruńskim Hotelu Bulwar. Jej adresatami są: przedstawiciele Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, administracji samorządowej, środowiska akademickiego w regionie, a także firm badawczo-konsultingowych, beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń, a także możliwość zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. W programie znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące korzeni ewaluacji, podstawowych wartości badań ewaluacyjnych oraz roli społeczeństwa w procesie ewaluacji. Oprócz tego przeprowadzona zostanie debata nad przyszłością i rolą ewaluacji w nowym okresie programowania 2014-2020. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka zachęci Państwa do udziału w konferencji i będzie impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

 Program

 Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

 W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 14 czerwca 2013 r.

 Formularz zgłoszeniowy

 Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą tylko drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

Prelegenci 

Miejsce konferencji

Informacja o atrakcji kulturalnej

 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sylwia Ernest

tel. 56 62 18 649

e-mail: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Archiwum konferencji z 2010

W dniach 25-26 maja 2010r. w Toruniu odbyła się Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pn. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych". Celem konferencji było podkreślenie roli ewaluacji w realizacji projektów oraz programów operacyjnych, a także budowanie potencjału ewaluacyjnego poprzez rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wymianę doświadczeń z jednostkami ewaluacyjnymi. Konferencja zorganizowana została przez Biuro Ewaluacji RPO w Wydziale Zarządzania RPO Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną w Toruniu otworzył Pan Michał Korolko Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz wprowadził w problematykę ewaluacyjną.

Po części oficjalnej rozpoczęły się wystąpienia dotyczące miejsca ewaluacji w warunkach realizacji programów publicznych, w społeczeństwie wiedzy i nadmiaru informacji. Wykładowcami pierwszego dnia konferencji byli: Beata Ciężka, prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego; prof. dr hab. Leszek Korporowicz reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, dr Sylwia Jaskuła reprezentująca Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie; Stanisław Bienias z Krajowej Jednostki Oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W sesji popołudniowej swoje doświadczenia z obszaru ewaluacji w ramach regionalnych programów operacyjnych, zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych województw: Emil Walendzik Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bogdan Jankowski Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Marek Przybył Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Rafał Kniter Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Jolanta Rudnicka Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Drugi dzień konferencji obfitował w wystąpienia dotyczące ewaluacji projektów infrastrukturalnych, poszukiwania czynników przeprowadzenia dobrej ewaluacji oraz praktycznej strony zlecania i wykonywania badań ewaluacyjnych. Wykładowcami w tym dniu byli: dr inż. Korneliusz Pylak reprezentujący Politechnikę Lubelską; Agnieszka Haber i Maciej Szałaj z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Jarosław Chojecki reprezentujący firmę Agrotec Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji w ciągu dwóch dni mieli okazję do wysłuchania szeregu referatów, odbycia licznych dyskusji, a także możliwość pozyskania materiałów informacyjnych, dotyczących  programów operacyjnych oraz raportów z wybranych badań ewaluacyjnych.

W konferencji wzięło udział 101 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych poszczególnych województw, środowisk naukowych, administracji samorządowej,
a także firm konsultingowo-badawczych.

Wszystkim prelegentom, osobom zaangażowanym w organizację oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.


Poniżej prezentacje referowane na konferencji:

Beata Ciężka „Ewaluacja programów publicznych wobec nowych wyzwań"

prof. Leszek Korporowicz  „Ewaluacja w społeczeństwie wiedzy"

dr Sylwia Jaskuła  „O potrzebie re-ewaluacji w społeczeństwie nadmiaru informacji"

Stanisław Bienias  „Zintegrowany System Zarządzania Wnioskami i Rekomendacjami z badań ewaluacyjnych"

Emil Walendzik „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych"

Bogdan Jankowski  „Ewaluacja wewnętrzna - korzyści i ograniczenia"

Marek Przybył „Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówienia dla badań ewaluacyjnych"

Rafał Kniter  „Przygotowania do badania ewaluacyjnego pt. Ocena efektów realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w województwie pomorskim"

Jolanta Rudnicka „Rekomendacje, które „zmieniły" RPO WK-P. Doświadczenia Biura Ewaluacji RPO"

dr inż. Korneliusz Pylak „Problemy i trudności w ewaluacji projektów infrastrukturalnych. Efekt netto a komplementarność projektów"

Agnieszka Haber i Maciej Szałaj „Dobra ewaluacja - w poszukiwaniu czynników sukcesu"

Jarosław Chojecki „Zlecanie badań ewaluacyjnych jako gra pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą"

 


Termin konferencji nie ulega zmianie

W związku z licznymi pytaniami na temat terminu międzyregionalnej konferencji ewaluacyjnej pt. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych”, informujemy iż nie ulega on zmianie. Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 26 maja 2010 r. w Toruniu w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 37.

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że lista uczestników Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej została już zamknięta. Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają wkrótce informację z potwierdzeniem rejestracji oraz szczegółami konferencji.

Osobom, które nie otrzymają potwierdzenia możemy zaoferować jedynie wpisanie na listę rezerwową. Osoby z tej listy mogą liczyć na zaproszenie w przypadku rezygnacji osób już zarejestrowanych.

Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2010 roku w Toruniu, w Hotelu Filmar, przy ul. Grudziądzkiej 37.

Konferencja ma na celu kontynuowanie zapoczątkowanych w roku 2009 przez regionalne jednostki ewaluacyjne spotkań służących wymianie doświadczeń, a także zdobywaniu nowej wiedzy w zakresie ewaluacji.

Tematem przewodnim konferencji jest Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych. Zachodzące zmiany w obszarze polityki regionalnej oraz konieczność jej monitorowania i oceny wymuszają na instytucjach zajmujących się realizacją interwencji publicznych zgłębianie oraz poszerzanie wiedzy w zakresie lepszego wykorzystania dostępnych środków. Źródłem informacji, służącym poprawie skuteczności i efektywności realizacji programów jest na pewno ewaluacja. Mamy nadzieję, że tematy zaproponowane do przedstawienia na konferencji zaciekawią Państwa oraz staną się impulsem do podjęcia dyskusji o teoretycznych i praktycznych wymiarach ewaluacji, a także o potrzebie wykorzystania możliwości badań ewaluacyjnych. Warto również podkreślić, że prelegentami konferencji będą znakomici eksperci, z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie ewaluacji w Polsce.

Szczególnej uwadze polecamy sesję popołudniową pierwszego dnia konferencji, która jest przeznaczona głównie dla osób bezpośrednio związanych z ewaluacją programów operacyjnych.  Podczas sesji zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia w obszarze ewaluacji Jednostek Ewaluacyjnych RPO.

Jesteśmy przekonani, iż zorganizowana konferencja posłuży szerzeniu dobrych praktyk ewaluacyjnych, pokaże nowe obszary do ewaluacji, zwróci uwagę na stojące wyzwania i zagrożenia w procesie oceny realizacji regionalnych programów operacyjnych oraz zacieśni współpracę w środowisku ewaluacyjnym.

Konferencja skierowana jest m.in. do przedstawicieli administracji samorządowej, szkół wyższych w regionie, regionalnych jednostek ewaluacyjnych, a także firm konsultingowo-badawczych.

Program

Prelegenci 

Miejsce konferencji 

Formularz zgłoszenia 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą tylko drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.