Mojregion.eu - Mój region w Europie

Grupa sterująca

Zakończenie funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO 2007-2013

W kwietniu 2015 r. oficjalnie zakończyły się prace członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2007-2013. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace Grupy za aktywność i dotychczasową współpracę na rzecz ewaluacji programu. więcej Zakończenie funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO 2007-2013

2015-08-13 przez Jolanta Rudnicka

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją w 2015 r.

W dniu 12 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P, na którym zostały zaprezentowane wyniki badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem”. Badanie realizowane było w okresie od września 2014 r. do stycznia 2015 r., a miało na celu analizę projektów kluczowych zapisanych w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz ocenę wpływu tych projektów na osiągnięcie celów Programu. więcej Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją w 2015 r.

2015-02-19 przez Jolanta Rudnicka

Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją w 2014 r.

W dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P, na którym zostały przedstawione wyniki analizy pt. „Szacowanie wartości i analiza wybranych wskaźników celu głównego RPO WK-P na lata 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN”. Celem analizy było określenie i ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na: • 2 wskaźniki celu strategicznego Programu: – zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO; – liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto ogółem. • oraz 11 wybranych wskaźników makroekonomicznych z różnych dziedzin. więcej Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją w 2014 r.

2014-12-10 przez Jolanta Rudnicka

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją w 2014 r.

W dniu 2 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P połączone z prezentacją wyników badania ewaluacyjnego zakończonego we wrześniu br. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części omówione zostały: Okresowy Planu Ewaluacji na 2014 rok oraz kwestie związane z ewaluacją w perspektywie 2014-2020 - harmonogram prac nad Planem Ewaluacji na lata 2014-2020, obligatoryjne tematy badań do realizacji oraz wskaźniki rezultatu długoterminowego, dla których źródło danych stanowić mają badania ewaluacyjne. Przedstawione zostały także założenia planowanego do realizacji badania ewaluacyjnego dotyczącego wpływu projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim, a dyskusji poddany został zakres badania. więcej Kolejne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją w 2014 r.

2014-10-07 przez Jolanta Rudnicka

Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją

W dniu 24 czerwca 2014 r. w Toruniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbyło się kolejne spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P. Celem spotkania było omówienie planowanego badania pt. „Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem”. Pani Anna Etmańska z Biura Ewaluacji przedstawiła koncepcję badania oraz schemat logiczny badania. W toku dyskusji doprecyzowano zakres ewaluacji, której wyniki znane będą w I kwartale 2015 r. więcej Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją

2014-07-03 przez Jolanta Rudnicka