Mojregion.eu - Mój region w Europie

Baza badań

Ocena ex-ante

Zgodnie z art. 48 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 poddany został ocenie ex-ante. Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ocenę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonała firma WYG International Sp. z o.o., a sprawozdanie z tej pracy zawiera Raport oceny szacunkowej projektu RPO WK-P przekazany w listopadzie 2006 r. oraz suplement do tego raportu przekazany w lutym 2007 r.

Ocenie ex-ante (szacunkowej) poddano wstępny projekt „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przyjęty przez Zarząd Województwa w dniu 29 czerwca 2006 r. W ocenie tej uwzględniono wyniki „Prognozy oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” (z lipca 2006). Badanie dodatkowe, którego wnioski zawiera suplement do raportu, wykonano dla wstępnego projektu programu z dnia 10 stycznia 2007 r.

Ocena szacunkowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (raport ex-ante), suplement

Baza badań ewaluacyjnych

Baza regionalna:

Rok 2015

Oszacowanie wartości docelowej dla wskaźnika rezultatu Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC) z RPO WK-P na lata 2014-2020

Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim

Ewaluacja projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 i ich wpływ na efektywność zarządzania rozwojem

Rok 2014

Szacowanie wartości i analiza wybranych wskaźników celu głównego RPO WK-P na lata 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN

Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007- 2013

Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Rok 2013

Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją

Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych)

Rok 2012

Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych   [errata]

Analiza udzielonego wsparcia ze środków EFRR w ramach działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPO WK-P na lata 2007-2013

Rok 2011

Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach - www.mojregion.eu - raport końcowy (summary)

Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach - www.mojregion.eu - raport cząstkowy

Analiza kierunków wsparcia udzielonego mikroprzedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Rok 2010

Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin

Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P

Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej

Rok 2009

Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiązań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 

Ocena dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P

Bariery i trudności ograniczające skuteczne aplikowanie o środki z RPO WK-P na lata 2007-2013 (summary)

.

Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Rok 2008

Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Ocena stanu zaawansowania przygotowania do realizacji projektów kluczowych w ramach Działania 5.6 RPO WK-P „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje”

Analiza projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem gotowości do realizacji

Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO WK-P) województwa kujawsko – pomorskiego w aspekcie instytucjonalno – kadrowym (badanie wykonane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w ramach konkursu Dotacji organizowanego przez MRR Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej)

 

Baza badań krajowych:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/EWALUACJA+funduszy+w+Polsce/Baza+badan+ewaluacyjnych/