Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pierwszy nabór wniosków z nowego RPO WK-P 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 13 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od 13 lipca 2015 r. do 24 lipca 2015 roku
w godz. 7.30-15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (pokój nr 2, VII piętro), ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: od 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi w 2015 roku 44 750 700,00 PLN oraz w 2016 roku 13 425 210,00 PLN. Maksymalna liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 5 818.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

  • Punkt Informacji i Promocji
    tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
    e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl
  • Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP
    tel. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 69
    e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Pobierz informację o naborze wraz z załącznikami:

Opublikowano: 2015-07-07 przez Leszek Nienartowicz ostatnia aktualizacja: 2015-07-07

Wróć