Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje społeczne szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy RPO WK-P 2014-2020.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów zawartych w SZOOP oraz załącznikach 1, 2 i 7.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić swoje opinie na temat projektu SZOOP, prosimy pobrać i wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłaszania uwag.

Formularz zgłaszania uwag

Wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konsultacjerpo2014@kujawsko-pomorskie.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SZOOP”.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 30 czerwca 2015 roku.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Zgromadzone w wyniku konsultacji uwagi i propozycje zmian zostaną poddane analizie pod względem zgodności formalnej, a następnie – jeśli zostaną uznane za zasadne - zamieszczone w SZOOP. Ostateczna wersja SZOOP po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 7 - Tabele przedstawiające zastosowane w ramach działań/poddziałań kategorie interwencji


Uwaga: Rozpatrywane będą jedynie uwagi i propozycje zmian, dla których podano uzasadnienie

w odpowiednim polu formularza.

Osoby do kontaktu:

Karolina Mucha, telefon 56 62 18 523, k.mucha@kujawsko-pomorskie.pl – część EFS

Przemysław Mentkowski, 56 62 18 635, p.mentkowski@kujawsko-pomorskie.pl – część EFRR

Opublikowano: 2015-06-10 przez Przemysław Mentkowski ostatnia aktualizacja: 2015-06-10

Wróć