Mojregion.eu - Mój region w Europie

Z jakich funduszy przedsiębiorca może skorzystać na realizację projektu związanego ze świadczeniem usług za pomocą Internetu ( gospodarka elektroniczna)?

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Przykładowe rodzaje projektów

wsparcie w formie dofinansowania na realizację indywidualnych projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu, mających na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Typ beneficjentów

Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług

Przykładowe rodzaje projektów

1.Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci.

2.Zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający zastosowanie TIK w przedsiębiorstwie.

3.Reorganizacja przedsiębiorstw tak by realizacja zadań pracowników wykonywana była poprzez wykorzystanie telepracy. Możliwość wykonywania pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy przy wykorzystaniu mediów elektronicznych - Internetu.

4.Tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji wspierających rozwój gospodarczy firm z sektora MŚP.

Z dofinansowania wyłączone są projekty MŚP polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujące trzy lub więcej przedsiębiorstwa.

Typ beneficjentów

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę  i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.

 

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć