Mojregion.eu - Mój region w Europie

W jak szybkim tempie są przelewane środki po przeprowadzeniu kontroli?

Zgodnie z § 7 Umowy o dofinansowanie projektu (na podstawie aktualnego wzoru, dostępnego na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/wzory-dokumentow-i-instrukcje.html ) przekazanie płatności końcowej następuje w terminie do 85 dni roboczych od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P prawidłowego wniosku o płatność z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 pkt 3 Umowy o dofinansowanie.

            Warunkiem przekazania płatności końcowej Beneficjentowi jest m.in. potwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości, w przypadku wytypowania Projektu do kontroli na miejscu realizacji drogą losowego doboru próby (§ 8 ust. 13 pkt 3 Umowy o dofinansowanie projektu). Po otrzymaniu przez Biuro Wdrażania Projektów raportu z kontroli, jeśli wynik kontroli był pozytywny, zlecenie płatności jest przygotowywane niezwłocznie.   

Ostatnia modyfikacja 2012-02-23 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć