Mojregion.eu - Mój region w Europie

Jaki jest poziom dofinansowania projektu w fazie badawczej?

Informacje na temat poziomu dofinansowania w fazie badawczej projektu są zawarte
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754).

W świetle przedmiotowego rozporządzenia maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:

  • 1. W przypadku badań przemysłowych:
  • do 60% dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 70% w przypadku małego i mikro przedsiębiorcy
  • 2. W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych:
  • do 35% dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 45% w przypadku małego i mikro przedsiębiorcy

Nadto, maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 %, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) realizacja projektu polega na współpracy pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami, którzy

nie są ze sobą powiązani, przy czym:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % wydatków kwalifikowalnych realizowanego we współpracy projektu oraz

b) realizacja projektu obejmuje współpracę z co najmniej jednym mikroprzedsiębiorcą, małym

lub średnim przedsiębiorcą lub odbywa się w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) realizacja projektu jest związana ze współpraca między przedsiębiorcą a organizacją badawczą,

przy czym organizacja badawcza:

a) ponosi co najmniej 10 % wydatkow kwalifikowalnych projektu oraz

b) ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych

przez nią badań;

3) wyniki projektu realizowanego w zakresie badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

a) na konferencjach naukowych i technicznych

lub

b) przez publikację w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających

swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub

c) za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

Ostatnia modyfikacja 2012-02-03 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć