Mojregion.eu - Mój region w Europie

Jak określić czy dla danego projektu wymagane jest sporządzenie pełnej dokumentacji środowiskowej ( Załączniki: 2, 3.1, 3.2, 3.3)?

Wnioskodawcy realizujący projekt o charakterze infrastrukturalnym, niewymienionym w Aneksie I albo II dyrektywy OOŚ, bądź projekt, który nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, powinni załączyć:

 • załącznik 3.1. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;
 • załącznik 3.2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
 • załącznik 3.3. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000;
 • załącznik 5. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych;
 • załącznik 2. - Możliwe jest załączenie dokumentu jeżeli został wydany (np. informacja od właściwego organu, że inwestycja nie zalicza się do Aneksu I lub Aneksu II Dyrektywy OOŚ).

Załącznik 3.1. - wypełniony w ograniczonym zakresie:

 • w pkt A.3.1.1.  Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu? - zaznaczyć kwadrat „TAK" bądź „NIE" w zależności od tego, czy uzyskano już pozwolenie na budowę lub dokonano  zgłoszenia robót budowlanych; 
 • w pkt A.3.1.2. - A.3.1.4. - uzupełnić pola tekstowe w zależności od odpowiedzi udzielonej w lit. a; 
 • w pkt A.3.1.5. - określić organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę; 
 • w pkt A.3.2.1. Czy projekt jest przedsięwzięciem objętym: - zaznaczyć kwadrat trzeci „ŻADNYM Z POWYŻSZYCH ANEKSÓW" (łącznie z odpowiedzią na pytanie A.3.3.); 
 • w pkt A.4.1. Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte siecią Natura 2000? -   zaznaczyć kwadrat „NIE"; 
 • w pkt A.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych -  uzupełnić pole tekstowe, o ile projekt dotyczy jednego z sektorów. 

Wnioskodawcy realizujący projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym  (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru)  lub projekt tzw. „miękki" (np. szkolenia, kampania edukacyjna), powinni załączyć tylko załącznik 3.1: 

a) Załącznik 3.1. - wypełniony w ograniczonym zakresie: 

 • w pkt  A.3.1.1. Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu? - zaznaczyć kwadrat „NIE"; 

w pkt A.3.2.1. Czy projekt jest  rodzajem przedsięwzięcia objętym: - zaznaczyć kwadrat trzeci: „ŻADNYM Z POWYŻSZYCH ANEKSÓW" (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.). 

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć