Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy załącznik "Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy i/albo specyfikacja zakupywanego sprzętu i/albo specyfikacja zakupywanych usług" dotyczy specyfikacji produktów, które będą wprowadzone do sprzedaży (baterii słonecznych)?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie dla załącznika VI Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy i/albo specyfikacja zakupywanego sprzętu i/albo specyfikacja zakupywanych usług, w przypadku finansowania projektów typu zakupy inwestycyjne z niniejszego załącznika powinny wynikać m.in.: ilość, rodzaj, główne parametry, itp. planowanego do zakupu sprzętu. W zakresie dostaw w specyfikacji powinno być odniesienie do cen jednostkowych sprzętu (w formie kosztorysu). Również w powyższym załączniku należy ująć podstawowe parametry zakupywanej nieruchomości.

Kosztem kwalifikowanym w ramach działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, mogą być koszty kwalifikowane wydatki związane z nabyciem nieruchomości zabudowanej, do wysokości 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Ostatnia modyfikacja 2010-08-25 przez Emilia Wiśniewska.

Wróć