Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy za fazę wdrożeniową projektu celowego można uznać stworzenie prototypu przedprodukcyjnego? Czy możliwe jest sprzedanie lub licencjonowanie prototypu, który zostanie wytworzony w ramach fazy wdrożeniowej realizacji projektu?

Po pierwsze należy zauważyć, iż kryterium dostępowym na etapie preselekcji, tj. kryterium, które Wnioskodawca musi obligatoryjnie spełnić jest kryterium P.B.1.4 Potencjał Wnioskodawcy: Wnioskodawca posiada zdolność finansową i organizacyjną do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych we własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto, na etapie oceny formalnej weryfikacji podlegać będzie, czy Wnioskodawca (przedsiębiorca) zagwarantował, że wyniki badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych będą wdrażane w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (kryterium B.1.4).

W związku z powyższym nie ma możliwości, aby wyniki projektu celowego zostały wdrożone w przedsiębiorstwie innym niż przedsiębiorstwo Wnioskodawcy. Nie ma możliwości sprzedaży wyników badań innemu przedsiębiorcy.

Nadto, należy zauważyć, iż Wnioskodawca na etapie składania wniosku jest zobowiązany do przedłożenia szacunkowej analizy ekonomicznej lub badania/ń rynkowych potwierdzających celowość wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych sporządzone przez wyspecjalizowany podmiot lub odpowiednią komórkę własną.

Dodatkowo, § 10 ust. 3 Trybu składania wniosków o dofinansowanie projektu stanowi,
iż „Przedsiębiorca na etapie składania wniosku preselekcyjnego musi posiadać koncepcję prac badawczych i wykazać, iż potencjał firmy umożliwia wdrożenie wyników tych prac
w działalności gospodarczej Wnioskodawcy - przedsiębiorcy." Zaś § 10 ust. 5, iż „ Wsparcie części wdrożeniowej może być udzielone przedsiębiorcy po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1. przedstawieniu sprawozdania potwierdzającego zakończenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 2. przedstawieniu analizy ekonomicznej i badania rynkowego potwierdzającego celowość wdrożenia wyników badań lub prac, 3. zobowiązania się do: dokonania inwestycji oraz utrzymania trwałości projektu,
w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie kujawsko-pomorskim, przez okres 3 lat (MŚP) od dnia zakończenia realizacji projektu."

Podsumowując, nie jest możliwe sprzedanie lub licencjonowanie prototypu, który zostanie wytworzony w ramach fazy badawczej projektu.

Prototypu przedprodukcyjnego, w świetle definicji wdrożenia zawartej w Słowniczku Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P nie można uznać za fazę wdrożeniową, jest to etap wieńczący fazę badawczą.

Ostatnia modyfikacja 2012-02-03 przez Małgorzata Dybowska.

Wróć